BGFlora.eu

 

Aconitum variegatum L.

Aconitum variegatum L., Sp. PI. (1753) 532; Hayek, Prodr. FI. Penins. Balc. I (1924) 310; A cammarum Jack., Fl. Austr. V (1778) tab. 224; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, I (1924) 444; A. paniculatum auct. поп Lam.; A. mасranthum auct. поп Reichenb. — Синя самакитка

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Aconitum L.
Вид: Aconitum variegatum L.
Българско име: Синя самакитка


Описание:

Многогодишни растения. Корените грудковидно задебелени. Стъблото изправено, 100 - 150 см високо, право или вълновидно извито, неразклонено или слабо към върха разклонено, голо или в областта по оста на съцветието и цветните дръжки с къси извити власинки. Листата последователни, на дръжки, или най-горните приседнали, дълбоко дланевидно нарязани; дяловете 3 - 7, с ромбични, по периферията нарязани, на върха заострени делчета. Съцветията връхни, сложни, гроздовидни. Цветовете 20 - 32 мм високи и 10 - 20 мм широки, с 10 - 30 мм дълги дръжки, в основата с прицветници. Околоцветникът син. шлемът 1,5 - 3 см висок, коничен или цилиндричен, прав или слабо наклонен напред, по-висок, отколкото широк, широко или тясно сводообразно извит, наклонен напред или изправен с повече или по-малко извито до право чело над човката, в основата повече или по-малко клиновидно стеснен. Основната линия на шлема повече или по-малко дъговидно или косо извита и източена или изведнаж стеснена в по-дълъг или по-къс нокът. Тичинките с овални прашници, разположени на дълги дръжки. Мехунките 3, до основата си свободни. Семената четиристенни, без крилат ръб, силно набръчкани.

Изменчивост

subsp. Variegatum. Стъблото неразклонено или разклонено на върха. Листата дълбоко дланевидно нарязани на 5 - 7 дяла; дяловете дълбоко наделени. Цветовете едри; шлемът висок, тясно сводообразен, малко или много наклонен напред, на върха широко заоблен, в основата дълго и силно клиновидно стеснен, в предния край човковидно заострен; челото над човката ясно извито; основната линия широко дъговидно извита, източена в дълъг нокът.
var. variegatum. Стъблото право. Цветовете едри. Шлемът сводообразен, висок, силно наклонен напред, коничен; челото над човката силно извито.
Средна Стара планина (Троянско), Рила.
var. gracile (Reichenb.) Penev et Simeon., comb. n.; A. cammarum var. gracil6 Reichenb. CJbersicht Aeon. (1819) 20. Стъблото право. Цветовете едри. Шлемът висок, пpaв или слабо наклонен напред, коничен, на върха слабо заоблен; челото над човката слабо извито.
Средна Стара планина, Витошки район (Витоша), Рила.
var. diffusum (Reichenb.) Penev et Simeon, comb. n.; A. variegatum f. diffusion Reichenb., Obersicht Aeon. (1819) 20, tab. 34. Стъблото вълновидно извито. Цветовете дребни. Шлемът прав, съвсем слабо наклонен, цилиндричен, със заоблен връх; челото над човката право или почти право. Средна Стара планина, Рила.
subsp. judenbergense (Reichenb.) Gay. in Hegi, 111. Fl. Mitteleur. Ill (1912) 502; Hayek, I. c.; A. сammarum var. judenbergense Reichenb., 111. Aeon. (1823) VIII.
Стъблото силно разклонено в областта на съцветието, голо или покрито при съцветието с множество къдрави власинки. Листата дълбоко дланевидно нарязани на 3 - 5 наделени дялове. Цветовете сини; шлемът висок, широко сводообразен, прав, ненаклонен напред, на върха широко заоблен, в основата късо клиновидно източен. Челото над човката много слабо извито или право. Основната линия слабо извита и изведнаж стеснена и отсечена във вид на къс нокът.
var. judenbergense. Цветовете 20 - 22 мм високи и 12 - 15 мм широки. Стъблото голо. У нас не се среща.
var. balcanicum (Vel.). Hayek, 1. c.; A. balcanicum Vel., Fl. Bulg. Suppl. I (1898) 9; A. cammarum var. balcanicum (Vel.) Stoj. et Stef., 1. c. 444. Цветовете 22 - 32 мм високи и 24 - 26 мм широки. Стъблото голо. Стара планина, Витошки район (Витоша), Пирин, Рила и Западни Родопи.
var. vitosanum (Gay.) Hayek, 1. c.; A. vitosanum Gay., Mag. Bot. Lap. VII (1909) 203; A. cammarum var. vitosanum (Gay.) Stoj. et Stef., 1. c. 444. Цветовете 15 - 20 мм високи и 10 - 12 мм широки. Стъблото в областта на съцветието гъсто покрито с къдрави власинки. Витошки район (Витоша), Рила.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI - IX.


         Разпространение в България:

По влажни тревисти места, край планински потоци, скални и каменисти склонове, из горите и храсталаците. Предбалкан, Стара планина, Витошки район (Витоша), Пирин, Рила, Средна  гора, Западни Родопи — от 1200 до 2350 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Централна, Южна и Източна Европа.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

 

1. 2. 3.

Aconitum variegatom 1. Aconitum variegatum 2. Aconitum variegatum 3.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.