BGFlora.eu

 

Allium margaritaceum Sibth. et Sm.

A. margaritaceum Sibth. et Sm. Fl. Gr. Prodr. I (1806) 224; Regel All. Abh. Cogn. Monogr. (1875) 50; A. frivaldskyanum Kunze Linnaea XVI(1842) 311; A segetum VeL Fl. Bulg. (1891)563. поп Jan; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. Ш (1933) 40 — Бисерен лук

Семейство: Liliaceae Hall.
Род: Allium L.
Вид: Allium margaritaceum Sibth. et Sm.
Българско име: Бисерен лук


Описание:

Многогодишни растения. Луковицата яйцевидна, проста, без малки луковички, с белезникави или кафяви, в началото цели, а по-късно влакновидно разнищени, ципести или кожести външни обвивки. Стъблото кръгло, 30 - 100 см високо, в долната си 1/3 част или до средата облистено. Листата полуцилиндрични до цилиндрични, в горната част жлебовидни, 1 - 2 мм широки. Обвивката на съцветието яйцевидна, ципеста, единична, изведнъж заострена, в началото надминаваща съцветието, а по-късно се накъсва на многобройни, ланцетни или по-рядко влакновидни дялове, които са дълги колкото цветните дръжки или са по-къси от тях. Съцветието 10 - 35 мм в диаметър, многоцветно, гъсто, полусферично до кълбесто. Цветните дръжки с бели ципести прицветници при основата, еднакви помежду, си или вътрешните до 2 пъти по- дълги от външните. Околоцветникът звънчевиден, 3 - 4 мм дълъг, бял или зеленикав, по-рядко розов или червеникав. Околоцветните листчета продълговати до продълговато линейни, тъпи или леко заострени, на гърба гладки, с изпъкнал и зеленикаво оцветен гръбен ръб. Тичинковите дръжки до-дълги от околоцветните листчета. Външните цели, тясно линейно ланцетни, към върха шиловидни, вътрешните триделни, със среден дял почти два пъти по-къс от страничните и равен с неразделената яйцевидно продълговата част на тичинковата дръжка.

Изменчивост

var. margaritaceum ; var. typicum Regel All. Adh. Cogn. Monogr. (1875) 50. Голо и гладко растение. Съцветието полукълбесто с обвивка от ланцетни листчета. Околоцветните листчета бели или слабо розови. Тичинковите дръжки голи. Южна България, Черноморското крайбрежие.
var. rubellum Boiss. Fl. Or. V (1884) 240. Околоцветните листчета червеникави. Котленско, Кюстендилско, Калоферско и Странджа.


Период на цъфтеж: Цъфти: V - VII.


         Разпространение в България: Из храсталаците и по сухи, тревисти и каменливи места в Южна Бъл­гария и по Черноморското крайбрежие на север до Варна. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Испания, Италия, Сицилия, Балканския полуостров, Северна Азия до Иран, Северна Африка.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на Народна Република България”, том  II, БАН, София, (1964 )

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.