BGFlora.eu

 

Allium moschatum L.

527 (11). A. moschatum L. Sp. Pl.ed. 2 (1753) 298; Regel All. Adh. Cogn. Monogr. (1875) 122; Vel. Fl. Bulg. (1891) 562; Hayek Prodr. Fl. Periins. Balc, III (1933) 48—Мускатов лук

Семейство: Liliaceae Hall.
Род: Allium L.
Вид: Allium moschatum L.
Българско име: Мускатов лук

Описание:

Многогодишни растения. Луковицата продълговато яйцевидна, 1 - 1,5 см в диаметър, с белезникави или жълтеникави, впоследствие сивокафяви, почти кожести външни обвивки, в горната си част обхващащи основата на стъблото и мрежесто влакнесто разнищени. Стъблото кръгло, 10 - 30 см високо, изправено или леко извито, в долната 1/3 или до средата обхванато от гладките влагалища на листата. Листата 4 - 6, нишковидни, отгоре със жлеб, по краищата ресничесто грапави, обикновено по-къси, по-рядко по-дълги от стъблото и дълго се запазват. Обвивката на съцветието двуделна, с бели ципести линейно ланцетни островърхи дялове. Съцветието малоцветно, полусферично, без луковички. Цветните дръжки тънки, ръбести, 1 - 3,5 см дълги, незначително до неколкократно по-дълги от цветовете, обикновено при основата с прицветници. Околоцветникът звънчевиден, листчетата продълговато ланцетни, 5 - 6 мм дълги, розово обагрени, впоследствие избеляващи, с червена средна ивица. Тичинковите дръжки почти два пъти по-къси от околоцветните листчета, при основата помежду си и с околоцветника сраснали, триъгълно шиловидни, вътрешните при основата 1,5 пъти по-широки от външните. Прашниците виолетови. Стълбчето около 3 мм дълго и скрито в околоцветника. Кутийката от 3 почти кръгли дяла.

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VII.

Разпространение в България: По варовити скали, каменисти хълмове, сухи ливади, предимно в по-топлите части на страната. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Средна Европа, Западното Средиземно­морие, Балканския полуостров, Мала Азия, Кавказ и южните части от евро­пейската територия на Съветския съюз.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Народна Република България”, том II, БАН, София, (1964 )

1. 2. 3. 4. 5.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.