BGFlora.eu

 

Allium pulchelium Don

A. pulchelium Don Monogr. (1826) 46; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. Ill (1933) 55; A. flavum L. var. pulchellum Uam Regel All. Adh. Cogn. Monogr. (1875) 188— Красив лук

Семейство: Liliaceae Hall.
Род: Allium L.
Вид: Allium pulchelium Don
Българско име: Красив лук


Описание:

Многогодишни растения. Луковицата яйцевидна, 0,75 - 1 см в диаметър, със сиви или кафяви кожести обвивки, почти без жилки. Стъблото 20 - 50 см високо, до средата покрито с влагалищни листа. Листата 3 - 4, полуцилиндрични, 0,5 - 1 мм широки, гладки, с бразда, обикновено малко по-къси от стъблото. Обвивката на съцветието 2 - 5 пъти по-дълга от съцветието. Последното полукълбовидно, многоцветно, без луковички. Цветните дръжки много неравни, 2 - 10 пъти по-дълги от околоцветника, при основата с. прицветници. Околоцветникът елиптично звънчевиден с жълточервеникави или с интензивно розов оттенък, листчетата покрити с восъчен полеп, матови, 4 - 5 мм дълги, на върха закръглени. Външните околоцветни листчета лодковидни, малко по-къси и по-широки от вътрешните. Тичинковите дръжки 1,5 - 2 пъти по-дълги от околоцветника, в основата помежду си и с околоцветника сраснали, шиловидни, обикновено виолетови, прашниците светловиолетови, поленът жълт. Стълбчето се подава значително от околоцветника. Плодникът на дръжка, продълговат, гладък. Кутийката с 4 - 5 мм дълги, широко обратно сърцевидни, почти закръглени дялове.


Период на цъфтеж:


         Разпространение в България: Разпространено в различни части на България, сравнително рядко. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Северна Франция, Пиренеите, Италия, Балканския полуостров, южните райони на европейската част на СССР, Кавказ, Задкавказието, Мала Азия, Палестина, Северна Африка,


Защитен статус:  Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на Народна Република България”, том  II, БАН, София, (1964 )

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.