BGFlora.eu

 

Allium scorodoprasum L.

A. scorodoprasum L. Sp. PL ed. 1(1753)297; Vel. Fl. Bulg. (1891) 562; Hayek Prodr. FL Penins. Bale. 111(1933)44; A. scorodoprasum var. typicum Regel All. Adh. Cogn. Monogr. (1875)42; A. violacewn Giiib. Exerc. Phyt. II (1792(470 —Лук рокамбол

Семейство: Liliaceae Hall.
Род: Allium L.
Вид: Allium scorodoprasum L.
Българско име: Лук рокамбол


Описание:

Многогодишно растение. Луковицата яйцевидна или сплескано кълбовидна, 1 - 2 см в диаметър. Външните обвивки на луковицата кафяви, ципести до почти кожести, лъскави, впоследствие разкъсващи се. Луковицата снабдена с дребни, многобройни гладки, тъмновиолетови луковички. Стъблото право, тънко, обло, 40 - 100 см високо, до 1/3 или почти до средата облистено с гладки листа. Листата 3 - 5, линейни или линейно ланцетни, не тръбести, плоски, към върха постепенно стеснени, по краищата и по средната жилка грапави, много къси, едва превишаващи средата на стъблото и 4 - 10 мм широки. Обвивката на съцветието яйцевидна, ципеста, в основата разширена, а на върха изведнъж изтънена в дълго носче, до 2 пъти превишаващо основата на обвивката. Съцветието рехаво (много рядко без цветове), с гъсто разположени виолетови или червеникави яйцевидни луковички. Цветните дръжки 10 - 20 мм дълги, почти равни помежду си и 2 - 3 пъти по-дълги от околоцветника, винаги излизащи над луковичките и с прицветници при основата. Околоцветникът яйцевидно звънчевиден, с около 5 мм дълги околоцветни листчета, пурпурни, с тъмна жилка, остри, грапави, външните яйцевидно ланцетни или ланцетни с издаден гръбен ръб, малко по-тесни от продълговато яйцевидните вътрешни околоцветни листчета. Тичинковите дръжки почти равни на околоцветника или съвсем слабо стърчащи, при основата ресничести и сраснали помежду си и с околоцветника. Външните тичинкови дръжки шиловидни, вътрешните при основата си малко по-широки от околоцветните листчета, а в горната си част три делни с два пъти по-къс среден дял от страничните дялове. Стълбчето скрито в околоцветника и не стърчи извън нега


Период на цъфтеж: Цъфти: V—VIII.


         Разпространение в България: Расте из храсталаците, тревистите места, лозята, нивите и ливадите в равнините, предпланините и долния планински пояс в цяла България. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на Народна Република България”, том  II, БАН, София, (1964 )

 

1 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

Allium scorodoprasum 1. Allium scorodoprasum 2. Allium scorodoprasum 3. Allium scorodoprasum 4. Allium scorodoprasum 5.

Allium scorodoprasum 6. Allium scorodoprasum 7. Allium scorodoprasum 8 Allium scorodoprasum 9.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.