BGFlora.eu

 

Aster amellus L.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Aster L.
Вид: Aster amellus L.
Българско име: Обикновено димитровче
Описание:

Многогодишни растения. Периферните цветове в кошничките езичести; вътрешните тръбести. Кошничките по-дребни и обикновено събрани в щитовидни съцветия.
f. amellus  - Долните листа широко ланцетни до яйцевидно – ланцетни. Разпространено.
f. ottomanus (Vel.)(A. O. Vel., A. a. L. var. O. Vel. ) – Долните листа широко яйцевидни, горните

също широки до яйцевидни. Кошничките по-едри. Средни Родопи. Среща се до 1000 метра надморска височина.


Период на цъфтеж: Цъфти: юни – септември.


         Разпространение в България:

Във всички подходящи флористични райони в България. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38;Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, Наука и Изкуство, София, (1967)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Aster amellus 1. Aster amellus 2. Aster amellus 3. Aster amellus 4.

Aster amellus 5. Aster amellus 6. Aster amellus 7.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.