BGFlora.eu

 

Atropa bella-donna L.

Atropa bella-donna L., Sp. PL, ed. 1 (1753) 181; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1929) 98; Hawkes, Fl. Eur., Ill (1972) 194 — Старо биле, лудо биле

Семейство: Solanaceae Juss.
Род: Atropa L.
Вид: Atropa bella-donna L.
Българско име: Старо биле, Лудо биле


Описание:

Многогодишни растения. Коренището цилиндрично, разклонено. Стъблата 0,5 - 1,50 (2,0) м високи, 5 - 12 мм в диаметър, с тънки ребра, изправени, силно разклонени, понякога до почти прости, с единични разклонения, само в горната част зелени, рядко повече или по-малко пурпурно виолетови, голи до разсеяно жлезисто влакнесто. Листата широко яйцевидни, продълговато яйцевидни, елиптични, до тясно ланцетни; долните 2,5 - 18,5 (20) см дълги, 2,0 - 11,5 см широки, последователни, горните до 8 см дълги, 0,5 - 3,0 (3,5) см широки, срещуположни; дръжките 0,5 - 4,2 см дълги, понякога горните почти приседнали; петурата в основата широко клиновидна, на върха в различна степен късо до дълго заострена, тъмнозелена, гола до късо влакнеста, на младите листа отдолу по жилките с опадващи жлезисти власинки. Цветовете единични, по-рядко по 2, на 0,6 - 2,5 см дълги, дъговидно извити, повече или по-малко жлезисто влакнести дръжки. Чашката 7 - 19 мм дълга, 8 - 14 мм широка, плитко до дълбоко 5-делна; дяловете до 8 мм дълги, ланцетно яйцевидни до широко яйцевидни, на върха заострени, жлезисто влакнести, при зрелия плод звездовидно разперени. Венчето 1,2 - 2,8 (3,3) см дълго, 1,5 - 2,2 см широко, при отвора на венечната тръбица звънчевидно или тръбесто звънчевидно, кафяво виолетово или зеленикаво; триъгълно яйцевидни дялове извити навън от 1/5 до 1/3 от дължината на тръбицата. Тичинките по-къси до едва по-дълги от венчето; прашниците елиптични, белезникави. Стълбчето по-късо или незначително по-дълго от венчето. Плодът 15 - 20 мм в диаметър, лъскава, черна,, по-рядко жълтеникаво зелена, кръгла ягода, месестата част обикновено червеникаво пурпурна. Семената 1,5 - 2,0 мм дълги, почти бъбрековидни, чернокафяви.

Стопанско значение. Силно отровно растение. Съдържа главно алкалоидите хиосциамин, атропин, скополамин, беладонин. Използва се като суровина при производството на спазмолитично и болкоуспокояващо лекарство (белатан, беласкузин, карабуларин, браматропин, еуспазмин, атропинов сулфат и др.).

Беладоната (Atropa belladonna), наричана още лудо биле или старо биле, е многогодишен храст от семейство Картофови (Solanaceae). Среща се в Европа, Северна Африка и Западна Азия, като е натурализиран и в някои части на Северна Америка. Типичната му среда са сенчести влажни участъци с почва, богата на варовик.
Беладоната има обли зелени листа и камбановидни цветове в убит нюанс на лилаво. Плодовете са черни и лъскави, с диаметър около 1 cm. На височина може да достигне около 1 m.
Внимание! Беладоната е силно токсично растение, съдържащо алкалоида атропин. Има случаи на деца, отровени само от три плода, а добре сдъвкано листо може да бъде смъртоносно за възрастен човек. Коренът най-често е най-отровната част на растението.
Беладоната (Atropa belladonna) е наречена на името на най-възрастната от трите древногръцки богини на съдбата, мойрите, - Атропа (Атропос), - която отговаря за последния етап от живота на хората.
от Уикипедия, свободната енциклопедия


Период на цъфтеж: Цъфти: V—VII, плодоноси: VIII—IX.


         Разпространение в България:

Из сенчестите гори, сечища и храсталаци главно в мезофитни и ксерофитни дъбови, габърови и букови съобщества. Предбалкан, Стара планина, Софийски район, Знеполски район, Витошки район, Западни гранични планини, Струмска долина, Беласица, Славянка, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи и Странджа, от 450 докъм 1500 м надморска  височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Европа, Средиземноморието, Юго­западна Азия, Кавказ.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989)

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Atropa belladona 1. Atropa belladona 2. Atropa belladona 3. Atropa belladona 4. Atropa belladona 5. Atropa belladona 6. Atropa belladona 7.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.