BGFlora.eu

 

Brassica napus L.

1349.(5). В. napus L., Sp. PL ed. 1 (1753) 666; В. campestris DC., Reg. Veg. Syst. Nat. II (1821) 592, p. p., non L. — Едра рапица, panc, брюква

Семейство: Cruciferae Juss. (Brassicaceae)
Род: Brassica L.
Вид: Brassica napus L.
Българско име: Едра рапица, panc, брюква

Описание:

Едногошно растение Коренът тънък, вретеновиден или месест, ряповиден. Стъблото до 150 см високо, тревисто, разклонено, облистено, както и листата покрито със синкав полеп. Долните стъблови листа с дръжки, лировидно пересто изрязани, с добре развит връхен дял, в млада възраст с много ситни власинки; средните и горните листа седящи, ненаделени, само назъбени или целокрайни, със сърцевидната си основа обхващат стъблото на 1/2 или 2/3, голи. Съцветието метлица или удължен грозд. Цветната дръжка равна или малко по-дълга от целия цвят. Чашелистчетата 6 - 8 мм дълги, 1,5 - 2 мм широки, елиптични. Венчелистчетата почти 2 пъти по-дълги от чашелистчетата, с нокът равен на чашелистчетата, светло- до тъмножълти. Шушулките 45 - 110 мм дълги и 3,5 - 4 (5) мм широки, отклонени от оста на прикрепване, прави или презрелите увиснали, сплеснати, със слабо забележими жилки по повърхността; носчето около 1/5 до 1/б от дължината на шушулката, сплеснато, източено конично, много рядко с 1 - 2 семена във вътрешността му. Семената 1,5 - 2,5 (3) в диаметър, в една редица за всяко гнездо, сферични, синкавочерни, рядко тъмночервени, гладки или с леки мрежовидни жилки.

Изменчивост:

var. napus; В. napus var. arvensis Thell. in Hegi, IV, 1 (ft 18) 254; B. napus var. oleifera Del., Mem. Bot. Extr. (1813) 19 — Бяла рапица, paпс. Коренът не е ряповидно задебелен, твърд и странично разклонен. Едногодишни и двегодишни форми. Североизточна България (Търговищко), Предбалкан (Габровско, Ловечко), Струмска долина (Петричко), Тракийска низина (Пазарджишко, Пловдивско, Старозагорско).
var. napobrassica (L.) Reichenb. in Moessler, Handb. Gewachsk., Ill (2) (1833) 1220 ; B. napus var. rapifera Metzg., Syst. Beschreib. Kohlenarten (1833) 46; В. napus var. esculenta DC., Reg. Veg. Syst. Nat. II (1821) 592 — Брюква, бръдоква, Коренът ряповиден, меко месест; страничните корени се развиват в два реда. Ряповидният корен кръгъл, сплескан или цилиндричен, с бяла или жълта месеста част; двегодишно. Отглеждано.

Стопанско значение. Var. Oleifera DC. е важно маслодайно растение за много северни страни от северното полукълбо, но у нас е заменено изцяло със слънчогледа. Медоносно растение. Може да служи за фураж на едрия домашен добитък. Var. rapifera Metzg. се отглежда ограничено като кореноплодно зеленчуково и фуражно растение. Развива се добре само при поливни условия.

Забележка. За нашата страна посочвано само като отглеждано растение. Маслодайната му форма обаче е събирана като подивяло растение още от 1885 година.

„Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1070)

Период на цъфтеж: Цъфти: IV - VIII.

Разпространение в България: Край посеви и орници, угари, ниви и рудерализирани места. Североизточна България (Търговищко), Предбалкан (Габровско,. Ловешко), Струмска долина (Петричко), Тракийска низина (Пазарджишко, Пловдивско, Старозагорско). (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Отглеждано, в Европа и Азия. Като диворастящо неизвестно.

Защитен статус:  Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1070)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.