BG Flora.eu

Buglossoides  purpurocaerulea  (L.) I. M. Johnston

В. porpurocaerulea (L.) I. M. Johnston, Journ. Arn. Arb., XXXV (1954) 44; R. Fernandes, Fl. Eur., Ill (1972) 87; Lithospermum purpurocaeruleum L., Sp. PI., .ed. 1 (1753) 132; Стоян. Стефан., Фл. Бълг., изд. 1, II (1925) 914; Hayek, Prodr. Fl. Penins Balc., II (1928) 81; Aegonychon purpurocaeruleum (L.) Holub, Folia Geobot. Phytotax., VIII (1953) 165; Exs.; PI. Bulg. Exsicc. No 710 (sub. Lithospermum purpurocaeruleum) — Виолетова белоочнца 

Семейство:  BORAGINACEAE   JUSS.  -  ГРАПАВОЛИСТНИ

Род: BUGLOSSOIDES MOENCH - БЕЛООЧИЦА

Вид:  Buglossoides  purpurocaerulea  (L.) I. M. Johnston

Българско име:  Виолетова белоочнца 

Описание: 

Многогодишни растениия. Коренището 2—5 мм в диаметър, вертикално, червеникаво до тъмно­кафяво, в горната част разклонено, със стерилни, първично изправени, впоследствие полягащи издънки и цветоносни изправени стъбла. Стъблото 15—65 (—70) см високо, просто, или в горната половина разклонено, гъсто облистено, в основата с по-гъсти, нагоре с разпръснати прости власинки, разположени върху дребни брадавички. Листата 1,0—8,0 см дълги, 0,5—1,7 см в долната половина широки, елиптични, ланцетни до широко линейни, с една средна жилка, на върха дълго заострени, целокрайни, покрити с прости власинки, разположени върху брадавички, по горната повърхност къси, по долната по-дълги, по жилката сгъстяващи се; по ръба често подвити, разсеяно ресничести; приосновните постепенно стеснени в 1,5—3,5 мм дълги дръжки, стъбловите приседнали. Полусенниците с 2—3 къси, малоцветни, обикновено гроздоподобни, по-рядко класоподобни съцветия, рядко съцветието единично, при плода удължаващо се до 18 см. Прицветните листа по-дълги от цветовете, 1,5—7,0 мм широки, дълго заострени, гъсто прилегнало просто влакнести, целокрайни, по ръба разсеяно до гъсто ресничести. Цветните дръжки 1,0—3,5 мм дълги, цилиндрични, при плода неудължаващи се, гъсто, прилегнало, дълго влакнести, рядко цветовете почти приседнали. Чашката 5—8 мм дълга, при узряването на плода разрастваща се до 10—12 см, дяловете линейни или тясно ланцетни, в основата по-гъсто, нагоре разперено просто влакнести, по ръба равномерно разперено ресничести. Венчето (12) 14—21 мм дълго, широко фуниевидно, отначало розовочервеникаво, по-късно светлосиньо или синьовиолетово; тръбицата 8—12 мм дълга, в горната част с надлъжни гънки, при отвора и под мястото на прикрепване дръжките на тичинките с 5 надлъжни ивици от власинки, отвън в основата гола, нагоре постепенно сгъстяващо се просто влакнеста; дяловете 4,0—6,5 мм дълги, от широко яйцевидно до заоблени, по ръба гладки или вълновидно нагънати, отвън по-гъсто и по-дълго, отвътре късо, разсеяно просто влакнести. Дръжките Ha тичинките прикрепени на 5—8 мм от основата на венечната тръбица; прашниците 2,0—2,8 мм дълги, продълговато яйцевидни, 4—8 пъти по-дълги от дръжките. Стълбчето 6—10 мм дълго, нишковидно, близалцето главесто. Орехчетата 3,5—4,5 мм дълги, 3,0—3,5 мм широки, яйцевидни, изпъкнали на тръбната страна, закръглени с кил на коремната, бели, гладки, блестящи. 

Период на цъфтеж: 

Цъфти IV—VI, плодоноси V—VIII.

Разпространение в България: 

Из разредени гори и храсталаци, в равнините и планините. Разпространена от морското равнище докъм 1800 м надморска височина. Конспект на висшата флора на България = conspectus&gs_l= Zlc

Общо разпространение:  Централна, Западна (отчасти), Южна и Югоизточна Европа, Средиземноморие, Кавказ и Югозападна Азия. 

Защитен статус: 

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение:

лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: 

„Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989)

 

            1.           2.           3.  

Buglossoides purpurocoeruleatum 1 

Buglossoides purpurocoeruleatum 2

Buglossoides purpurocoeruleatum 3

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.