BG Flora.eu

Centaurea achtarovii  Urum.

Семейство: Asteraceae (Compositae) = Сложноцветни

Род: Centaurea L. = Метличина

Вид: Centaurea achtarovii Urum.

Българско име: Ахтарова метличина

Описание: Многогодишно тревисто растение. Стъблото е високо 3—10 cm, почти безлистно. Листата са събрани в приосновна розетка, широкоелипсовидни, целокрайни, покрити с копринени власинки. Кошничките са единични, едри, външните цветове са сини, вътрешните — бледовиолетови. Придатъците на обвивните листчета са низбягващи до основата на нокътя, с черни ресиички по ръбовете. Плодът е плодосемка с хвърчилка от перести власинки.

Описан през 1920 г. от българския ботаник Иван Урумов по материали, събрани от него в Пирин през 1915 г. Близък с Centaurea   triumphettii All. (величествена метличина).

Период на цъфтеж: Цъфти през юли,плодосемкитеузряватпрезавгуст

Разпространение в България: Разпространен в Пирин (Бански суходол, Малък Казан, Кутела, под връх. Вихрен, Орелова скала, връх .Баба, връх. Свещник, Баюви дупки). Среща се в субалпийския и алпийския пояс от 2000 до 2600 т надморска височина. Расте по варовити скалисти места. Участва като асектатор в отворени тревни съобщества и растителни групировки с ограничена численост.

Общо разпространение: Български ендемит. Включен е в ״Червена книга на HP България. Т. 1" в категорията рядък.

Защитен статус: Защитен вид от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3 към член 38.Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие. Включен е в ״Червена книга на HP България. Т. 1", БАН, КОПС в категорията    р ядък.      

Източник: „Атлас на ендемичните растения в България”, БАН, София, (1992).

1.  2.

Centaurea achtarovii 1  Centaurea achtarovii 2

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.