BG Flora.eu

Centaurea jacea L.

Семейство: Asteraceae (Compositae) — Сложноцветни 

Род: Centaurea L. = Метличина 

Вид: Centaurea jacea L.

Българско име: Ливадна метличина

Описание:

Многогодишни растения. Придатъците на обвивните листчета са тъмно кафяви по средата. Кошничките са 1,5 – 1,8 /1,0 – 1,2 (2,0) см. Приосновните листа са яйцевидни до широко ланцетни, зелени през време на цъфтеж. Растенията са високи 0,5 – 1,2 метра.

Растат на надморска височина между 1000 и 2000 метра по тревисти и храсталачни места в предпланините и планините.

Период на цъфтеж:

Цъфти от юни до септември

Разпространение в България: Цяла България. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc

Общо разпространение:

В цяла Европа

Защитен статус:

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник:

„Определител на растенията в Българиа”, Делипавлов и съавтори, Земиздат, София, (1983), - преиздаден в 2003 година

Лекарствено растение:

Не е лекарствено растение - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

 

L. s. l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Centaurea jacea L. s. l.  Centaurea jacea 2. Centaurea jacea 3. Centaurea jacea 4.

Centaurea jacea 5. Centaurea jacea 6. Centaurea jacea 7. Centaurea jacea 8.

 

Centaurea jacea L. – Ливадна метличина

Кошничките от дребни до сравнително едри, с двуполови цветове в централната си част и обикновено с безполови по-едри цветове по периферията. Листчетата на обвивката наредени гъсто керемидообразно. в много редици. Всяко листче завършва с сух ципест придатък, често пъти ресничест по перваза, понякога завършващ с бодил или: цял превърнат в разклонен бодил. Прашниците при основата си стреловидни или продължени в опашчици. Общото цветно легло четинесто-космато. Плодовете длъгнесто-цилиндрични, обикновено малко сплес­кани, с пъпче, разположено отстрани, при основата им. Хвърчилката се състои от няколко реда четинки, рядко липсва..
Обвивните листчета на върха си изведнъж разширени в не-низбягващ придатък.   Придатъкът на обвивните листчета никога не завършва с бодил, но с ресничка или без ресничка. Придатъкът на обвивните листчета на върха си без нишко­виден завит назад израстък. Листата цели или грубо нарязани, но не перести. Придатъците на обвивните листчета покриват ноктите на по-предните листчета.

2950.  (27). C. jacea L. — (Многогодишни растения) По тревистите места и в храстала­ците. Разпространено, предимно в низините и предпланините (1 - 2), VI - IX. (М, Т, Л). Фиг. 1481.
У нас:
ssp. banatica (Roch.) Hayek. (C. b. Roch. C. jacea var. Rocheliatiana Heuff.)— Придатъците на всичките обвивни листчета целокрайни или с разкъсани первази, но без реснички или почти без реснички. Листата сравнително широки. Придатъците бледи; външните често с малки реснички. Из цялата страна.
ssp. angustifolla (Schk.) Gugl. (C. a. Schk.) — Листата тесни, тясно ланцетни и обикновено доста гъсто влакнести. Придатъците като в предходния подвид. У нас: var. pannonica (Heuff.) Gugl. (C. amara var. p. Heuff.) — Придатъците на обвивните ли­стчета едри и почти закриват ноктите; вътрешните и средните кафяви, външните често белезникави. Предимно в Югозападна България.
ssp. razgradensis (Vel.) Stoj. et Acht. (C. r. Vel., C. markiana Wagn., C. bulgarica Urum. et Wagn.) — Придатъците на обвивните листчета гребеновидно-ресничести. В полите на планините.
3 а б.: С. zlatarskyana Urum. et Wagn., описана за Карловско, а дадена в литературата също и за Софийско, е без систематическа стойност, тъй като е описана по случайно деформирани растения.

Източник:

„Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Centaurea jacea 9. Centaurea jacea 10. Centaurea jacea 11. Centaurea jacea 12.

Centaurea jacea 13. Centaurea jacea 14. Centaurea jacea 15. Centaurea jacea 16.

 

НАЧАЛО/BEGINNING

      E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.