BG Flora.eu

 

Centaurea managettae Podp.

Семейство: Asteraceae (Compositae) — Сложноцветни 

Род: Centaurea L. = Метличина 

Вид: Centaurea managettae Podp.

Българско име: Манагетова метличина

Описание:

Многогодишни растения. Обвивните листчета са с триъгълен, кафяв или възчерен придатък, с дълги реснички. Придатъците на средните обвивни листчета не препокриват ноктите на по-вътрешните обвивни листчета. Венчелистчетата са жълти. Приосновните листа 2 пъти перести. Дяловете им са широки до 0,2 см. Растенията са високи 20 – 50 см.

Растат по сухи, каменливи и варовити места с надморска височина над 1000 метра.

Период на цъфтеж:

Цъфти юни и юли.

Разпространение в България:

български ендемит; Среща се в Славянка, Пирин, Тракийската низина – Бесапарските ридове, Тунджанската равнина.

(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Видът е включен в „Червената книга на НР България”, том 1, Растения, БАН, КОПС, Изд. БАН, (1984) в категория рядък. Включен е също в Европейския списък на редките, застрашени и ендемични растения с категория рядък вид.

Общо разпространение: Бъргария, Македония - балкански ендемит

Защитен статус:

Видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38;

Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник:

„Определител на растенията в Българиа”, Делипавлов и съавтори, Земиздат, София, (1983),

- преиздаден в 2003 година. 

Лекарствено растение: Не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

 

1.    2.    3.    4.    5. 

Centaurea managettae 1  Centaurea managettae 2  Centaurea managettae 3

Centaurea managettae 4  Centaurea managettae 5 

*********************           

         
Appendix: ЧЕРВЕНА КНИГА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - Електронно издание

Манагетова метличина

Centaurea mannagettae Podp.
Сем. Asteraceae – Сложноцветни
Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii)+2ab(iii)]. ЗБР. Балкански ендемит.
Морфология и биология. Многогодишно коренищно тревисто растение. Стъблата високи 15–40 cm, вълнестовлакнести в основата. Листата почти голи или паяжинновлакнести; приосновните 2 пъти перести, с тяснолинейни, до 2 mm широки листните дялове; стъбловите листа почти целокрайни. Обвивката на кошничката около 15–17 mm в диаметър. Обвивните листчета широколанцетни. Придатъците на обвивните листчета низбягващи, кафяви до възчерни, с 7–9(11) двойки ресни. Цветовете жълти, външните малко по-дълги от вътрешните. Плодосемката дълга около 4 mm; хвърчилката равна или малко по-дълга от плодосемката. Цв. VI–VІІ, пл. VII–VІІІ. Насекомоопрашващо се растение.
Местообитания и популации. По сухи каменисти места с варовикова скална основа и хумусно-карбонатни почви. Популациите са жизнени, но са силно фрагментирани, с ограничена площ (по около 500 до 1000 m2) и са изградени най-често от няколко десетки индивида.
Разпространение в България. Славянка, Пирин (х. Яворов, Пеещите скали, Бялата вода, склоновете над Банско), Рила, Тракийска низина (Бесапарските ридове) и Тунджанска хълмиста равнина (Тополовград); 300–1400 m н. в.
Общо разпространение. България и Р Македония.
Отрицателно действащи фактори. Намаляването на заеманата площ вследствие на усвояване на територии за лозарство по Бесапарските ридове, добив на инертни материали, ерозия. Ниският възобновителен и миграционен потенциал на вида и специфичният хабитат, към който е привързан; ограниченото разпространение.
Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологично разнообразие, включен е в списъка на застрашените растения на IUCN от 1997 г. с категория „рядък“. Част от популациите на вида са в границите на национален парк „Пирин“. Част от находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.
Необходими мерки за защита. Обявяване на Бесапарските ридове за защитена територия. Мониторинг на състоянието на популациите; събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово.
Литература: Нинова, 1984; Dostál, 1976; Dimitrov, 1998; Peev, 2006.
Автор Светлана Банчева

***********************

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.