BG Flora.eu

Centaurea  managettae  ssp. pirinica  (D.Jord.) Kož.

Centaurea  managettae  ssp. pirinica  (D.Jord.) Kož.

Семейство: Asteraceae (Compositae) — Сложноцветни

Род: Centaurea L. = Метличина 

Вид: Centaurea  managettae  ssp. pirinica  (D.Jord.) Kož. 

Българско име: Пиринска метличина

Описание:

Многогодишно коренишцно тревисто растение. Стъблото е високо 15-25 cm, в основата си  влакнесто напластено. Листата при основата са перести, а стъбловите - почти целокрайни. Обвивните листчета на кошничката са ресничести по края. Цветовете са жълти. Плодът е плодосемка с переста хвърчилка.

Български ендемит. Описан е като вариетет от българския ботаник Д. Йорданов през 1929 г. по материали, събрани от него над Банско. Българският ботаник С. Кожухаров издига този таксон в ранг на подвид. Близък е с Centaurea mannagetae Р о d p. subsp. mannagetae (манагетска метличина).

Период на цъфтеж:

Цъфти през юни - юли, плодосемките узряват през юли - август.

Разпространение в България:

Разпространен е в Пирин (над Банско) и Славянка. Расте по сухи тревисти места на варовити терени между 1000 и 1400т надм. в. върху плитки хумусно-карбонатни почви. Популациите му са малочислени, участват в състава на тревни съобщества и храсталаци в окрайнините на иглолистните гори. Български ендемит

Общо разпространение: Български ендемит.  

Защитен статус:

Видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38;Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник:

Йорданов (1929)., „Атлас на ендемичните растения в България”, БАН, София, (1992)

Лекарствено растение: -  -  -  -

1. 

Centaurea managettae ssp pirinica

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.