BG Flora.eu

Centaurea nervosa Willd.  

Семейство: Asteraceae (Compositae) — Сложноцветни 

Род: Centaurea L. = Метличина 

Вид: Centaurea nervosa Willd.  

Българско име: Жилкова метличина

Описание:

Многогодишни растения, високи 15 – 40 см. Листата раздалечено или изрязано назъбени. Кошничките повече или по-малко сферични, с диаметър 2,0 – 2,5 см. Разположени са по 1 (3) на върха на стъблото. Придатъкът на средните обвивни листчета не е низбягващ, а стои на върха им като продължение или обвивните листчета са разширени отведнъж в ресничест придатък на върха. Връхната ресничка не е по-твърда от страничните.
Расте в ливади и скални поляни в планините на надморска височина 2000 – 3000 метра.

Период на цъфтеж:

Цъфти: юни – септември

Разпространение в България:

Средна и Западна Стара планина, Витоша, Пирин, Рила, Средни и Западни родопи. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc

Общо разпространение:

Защитен статус:

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник:

„Определител на растенията в Българиа”, Делипавлов и съавтори, Земиздат, София, (1983), - преиздаден в 2003 година. 

Лекарствено растение:

Не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

 

1.            2.            3.            4.  

Centaurea nervosa 1.   Centaurea nervosa 2.     Centaurea nervosa 3.        Centaurea nervosa 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Centaurea nervosa 5. Centaurea nervosa 6. Centaurea nervosa 7. Centaurea nervosa 8.

Centaurea nervosa 9. Centaurea nervosa 10. Centaurea nervosa 11.

 

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.