BG Flora.eu

Centaurea orientalis L.

Семейство: Asteraceae (Compositae) — Сложноцветни 

Род: Centaurea L. = Метличина 

Вид: Centaurea orientalis L.

Българско име:  Източна метличина

Описание: 

Многогодишни растения със жълти цветове. Високи са 0,8 – 1,2 метра. Придатъците на средните обвивни листчета са големи  и препокриват ноктите на по-вътрешните обвивни листчета.

Период на цъфтеж:

Цъфти май – септември

Разпространение в България:

Видът вирее по тревисти и храсталачни места по Черноморското крайбрежие, Северо-източна България, Дунавската равнина, Предбалкана, Знеполски район, Тракийската низина, Средни и Източни Родопи, Пирин на надморска височина до 1000 метра. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc

Защитен статус:

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник:

„Определител на растенията в Българиа”, Делипавлов и съавтори, Земиздат, София, (1983),

- преиздаден в 2003 година.

Лекарствено растение:

Не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

1.

Centaurea orientalis 1.

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.