BG Flora.eu

Centaurea vatevii Degen Urum. et Wagner

= Centaurea stoebe ssp. vatevii (Degen Urum. et Wagner) Stoj. et Acht.

Семейство:  Asteraceae (Compositae) — Сложноцветни 

Род:  Centaurea L. = Метличина 

Вид:  Centaurea vatevii Degen Urum. et Wagner

Българско име:  Ватева метличина

Описание: 

Многогодишни растения високи 20 -45 см. Приосновните листа са един - два пъти перести или лировидно перести, но дяловете им не са елипсовидни. Плодът е хвърчилка. Връхната ресничка на придатъка е по-дълга от страничните. Кошничките (без цвят) са широки 0,7 – 0,9 см.
Расте по тревисти и храсталачни места с надморска височина над 1000 метра. 

Период на цъфтеж: 

Цъфти: юни – септември.

Разпространение в България: 

Български ендемит; Средна Стара планина, Витошки район, Софийски район, Рила, Родопите.

Общо разпространение:  Български ендемит.

Защитен статус: 

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник: 

„Определител на растенията в Българиа”, Делипавлов и съавтори, Земиздат, София, (1983),

- преиздаден в 2003 година 

Лекарствено растение: 

Не е лекарствено растение= http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

1. 2. 3.

Centaurea vatevii 1. Centaurea vatevii 2.

Centaurea vatevii 3.

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.