BGFlora.eu

 

Cerastium pumilum Curt

C. pumilum Curt., Fl. Lond. II, 6 (1777) t. 30; Gren., Monogr. Cerast. (1841) 33; Hayek, Prodr. FL Penins. Balc. 1 (1924) 210; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, I (1924) 414 —Дребен рожец

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Cerastium L.
Вид: Cerstium pumilum Curt
Българско име: Дребен рожец


Описание:

Едно или двегодишни. Стъблото единично или стъблата по много на брой, в основата приповдигащи се, високи до 20 см, неразклонени или в горната си част дихотомично разклонени, покрити с многобройни жлезисти и малко на брой прости власинки. Листата 4 -  15 мм дълги, приосновните и долните стъблови листа обратно яйцевидни, стеснени в дръжки, останалите приседнали, елиптични или широко обратно яйцевидни, влакнести. Цветовете събрани в рехави лъжливи полусенници, образувани от многоцветни дихазии. Цветните дръжки жлезисти, по-дълги от чашката, след цъфтежа изправени или увиснали. Прицветниците яйцевидни, по края до 1/8 от тяхната височина с ципест ръб. Чашелистчетата ланцетни до продълговато ланцетни, остри, 4 - 5 мм дълги, ципести до 1/4: от дължината си покрити с прости и жлезисти власинки. Венчелистчетата бели, еднакво или едва по-дълги от чашелистчетата, на върха до вдлъбнати, с разклонени жилки. Тичинките 10, понякога и по-малко. Стълбчетата 5. Плодната кутийка 6 - 8 мм дълга, 1,5 -  2 пъти по-дълга от чашката. Семената 0,5 - 0,6 (0,8) мм в диаметър, светло до тъмнокафяви, покрити с фини брадавички.

Изменчивост

subsp. pumilum; С. pumilam L. tipicum Beck, Glasn. Mus. Bosni Herceg. XVJJI (1906) 487. Тъмнозелено или понякога и червеникаво растение с жлезисти власинки. Венчелистчетата по-дълги от чашката и почти 3 пъти по-дълги, отколкото широки. Тичинките 5. Семената тъмнокафяви, 0,6 до 0,8 мм в диаметър. Разпространено.
subsp. pallens (Schultz) Schinz et Thell., Bull. Herb. Boiss. 2. ser. VII (1907) 402; C. pallens Schultz, Fl. Gall. Germ. Exs. Cont. Introd. (1836) 6; C. glutinosum Fries, Nov. Suec. ed. 1, I.(1814) 51; Светлозелено растение. Жлезистите власинки по-малко, отколкото при типич­ната форма. Венчелистчетата почти 2,5 пъти по-дълги, отколкото широки. Тичинките обикновено (5) 6 - 10. Семената светлокафяви. Средните Родопи (Чепеларско).


Период на цъфтеж: Цъфти: IV - VI (VII).


         Разпространение в България: По тревисти места, на засолени, песъчливи и каменисти почви. Североизточна България, Източна и Средна Стара планина, Западна България, Рила, Югозападна България, Западните и Средните Родопи, докъм 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Европа, Северна Африка, Кавказ. В Южна Африка и Австралия пренесено.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967)

 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cerastium pumilum 1. Cerastium pumilum 2. Cerastium pumilum 3. Cerastium pumilum 4. Cerastium pumilum 5. Cerastium pumilum 6.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.