BGFlora.eu

 

Chamaecytisus hirsutus (L.) Link

1652 (1). Ch hirsutus (L.) Link, Handb. II (1831) 155; Heywood et Frodin, Fl. Eur. II (1968) 91; Cytisus hirsutus L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 739; Cytisus leucotrichus Schur, Österr. Bot. Zeitschr. X (1860) 179; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, II (1925) 622; Cytisus hirsutus subsp. Hirsutus Briq., Etud. Cyt. (1894) 170; Cytisus hirsutus subsp, leucotrichus (Schur) Aschers et Graebn., Syn. VI, 2 (1907) 317; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1926) 898; Стоян. Стеф., op. c. изд. 3 (1948) 636 — Космат зановец

Chamaecytisus hirsutus (L.) Link synonym Cytisus hirsutus

Семейство: Leguminose Juss. (Fabaceae)
Род: Chamaecytisus Link
Вид: Chamaecytisus hirsutus (L.) Link
Българско име: Космат зановец

Описание:

ђ. Храст. Стъблото 20,0 - 100,0 (200,0) см високо, от основата разклонено, вдървеняло, дълго разперено влакнесто до голо, кръгло, кората тъмносива, напукана. Клонките изправени или възходящи, леторастите (5,0) 10,0 - 50,0 см дълги, 1,0 - 2,0 мм в диаметър, разперено гъсто дълго право или закривено влакнести. Листата тройни; оста (5,0) 10,0 - 20,0 мм дълга, дълго гъсто до разредено разперено влакнеста или почти гола. Листчетата (4,0) 6,0 - 20,0 (30,0) мм дълги и (2,0) 4,0 - 10,0 (18,0) мм широки, обратно яйцевидни до елиптични, в основата клиновидно стеснени, на къси, до 2,0 мм дълги, разперено влакнести дръжчици, на върха закръглени до късо островърхи или заострени, целокрайни, отгоре тъмнозелени, разперено гъсто влакнести, разредено разперено влакнести до почти възголи, отдолу по-светлозелени до кафявозелени, гъсто разперено право до късо право влакнести, по ръба ресничести. Цветовете по 2 - 4 единични или в пазвите на листата по дължината на клонките, образуващи многоцветни рехави или сбити, облистени, удължени гроздовидни съцветия. Цветните дръжки 3,0 - 5,0 (7,0) мм дълги, разперено гъсто влакнести. Чашката 10,0 - 12,0 (15,0) мм дълга и 5,0 - 6,0 мм широка, гъсто разперено право или закривено влакнеста, неправилна, до 1/3 двуустна, горната устна до 1/2 двузъба; зъбците широко триъгълни, долната съвършено плитко неясно тризъба. Венчето (15,0) 20,0 - 25,0 (30,0) мм дълго. Флагчето 15,0 - 17,0 мм широко, широко елиптично, на върха ясно врязано, в долната третина повече или по-малко внезапно стеснено в тесен дълъг нокът, по-дълго от крилцата и ладийката, ярко жълто, с червеникави петна в основата или без такива, голо или по средата влакнесто. Крилцата удължено неправилно ромбични, в основата повече или по-малко стеснени в тънки дълги нокти; жълти, голи, по-дълги от ладийката. Ладийката елиптично ромбична, в основата с тънки дълги нокти, жълта, гола, по ръба късо влакнеста. Бобът 2,5 - 4,0 см дълъг и 5,0 - 8,0 мм широк, линейно ланцетен, на върха късо източен, сплеснат, напречното сечение тясно елиптично, отстрани и по шевовете повече или по-малко гъсто право или закривено влакнест, 4 - 8-семенен. Семената 2,3 - 3,2 мм дълги и 2,3 - 2,6 мм широки, лещовидно яйцевидни, светлокафяви, гладки.

var. hirsutus. Листата отгоре разредено разперено влакнести до почти възголи Разпространено.
var. hirsutissimus (C. Koch) Kuzm.; Cytisus hirsutus var. hirsutissimus (C. Koch) Boiss., Fl. [Or. II (1872) 51; Cytisus hirsutissimus C. Koch, Linnaea XIX (1847) 62. Листата отгоре гъсто влакнести. Разпространено.

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VIII.

Разпространение в България: Из горите и храсталаците, в равнините и планините, в храстовия подлее на дъбови, габърови и борови, по-рядко и на смърчови гори. Разпространено от морското равнище докъм 2000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна и Източна Европа, Югозападна Азия, Кавказ, Сибир

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.