BGFlora.eu

 

Chamaespartium  sagittale (L.) Gibbs

1647. C. sagittale (L.) Gibbs, Feddes Repert. LXX1X (1968) 54; FL Eur. II (1968) 100; Genista sagittalis L., Sp. PL ed. 1 (1753) 720; Стоян. Стеф., Фл. Бълг, изд. 1, II (1925) 619; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1926) 916; Genistella sagittalis (L.) Gams, in Hegi, III. FL Mitteleur. IV, 3 (1925) 1196; Syspone sagittalis Griseb., Spicil. FL Rum. Bithyn. I (1843) 5; Exs.: PL Bulg. Exsicc. № 653 (sub Genistella s.) — Прещип ¹

Семейство: Leguminose Juss. (Fabaceae)
Род: Chamaespartium Adans.
Вид: Chamaespartium  sagittale (L.) Gibbs.
Българско име: Прещип

Описание:

h. Полухраст, 10,0 - 20,0 см висок. Стъблото стелещо се, с многобройни прости или разклонени, зелени, възголи, разсеяно влакнести или в горната си част до гъсто влакнести, изправени или полегнали разклонения с по две листнати, плоски, широки до 2,0 (3,0 - 5,0) мм, във възлите прдацъпнати крила. Листата 8,0 - 12,0 (15,0) мм дълги и 2,0 - 3,0 (10,0) мм широки, прости, малобройни, единични, във възлите на стъблото, ланцетни, на върха заострени, приседнали, целокрайни, младите повече или по-малко влакнести, впоследствие обикновено възголи до голи, по-рядко разперено дълго влакнести. Прилистници липсват. Съцветията 3,0 - 5,0 см дълги, с 3 - 10 (15) цвята, гроздовидни, повече или по-малко сбити, по върховете на клонките. Цветните дръжки до 2,0 мм дълги, разперено влакнести. Чашката 6,0- 7,0 мм дълга и 3,0 - 4,0 мм широка, звънесто цилиндрична, гъсто разперено влакнеста, до 2/3 двуустна, горната устна по-дълбоко от основата двузъба; зъбците широко триъгълни, долните тясно триъгълни до шиловидни, на 1/3 от дължината на устната. Венчето 10,0 – 12,0 мм дълго, жълто до златистожълто. Флагчето 8,0 - 10,0 мм широко, обратно яйцевидно широко елиптично, на върха врязано, в основата постепенно източено в къс широк нокът, по-дълго от крилцата и ладийката, жълто, голо. Крилцата неправилно елиптични, в основата с елиптичен придатък, стеснени в тънки дълги нокти, жълти, голи. Ладийката удължено елиптична, слабо сърповидна, в основата с тънки дълги нокти, жълта, гола, по ръба късо ресничеста. Бобът 1,5 - 2,5 см дълъг и 4,0 - 5,0 мм широк, продълговато ланцетен, на върха късо заострен, разперено влакнест, 2 - 6-семенен, разпуклив. Семената до 2,5 мм дълги и 2,0 мм широки, лещовидни, кафяви, гладки.

Изменчивост

var. sagittate. Стьбловите разклонения изправени, разсеяно влакнести до възголи. Разпространено.
var. villosa Kuzm., in Addenda; Genista delphinensis auct. Ганч. Изв. Бот. инст. БАН, VI (1958) 386, non Verlot. Стъбловите разклонения полегнали или възходящи, особено в горната част, повече или по-малко гъсто разперено дълго влакнести. Западни гранични пла­нини (Огражден планина — с. Никудин, Санданско).

Стопанско значение. Пасе се от овцете, употребява се за боядисване в жълто, може да се използува като декоративно.

Забележка. Главните различия между var. villosa и G. delphinensis са следните: var. villosa — с гъсти дълги разперени власинки и голо флагче, G. delphinensis — с прилегнали късо четинести до оскъдни, главно по средната жилка, власинки, флагчето влакнесто.

¹ Разработил Б. Кузманов.

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VII, плодоноси VII - IX.

Разпространение в България: Из тревисти места и храсталаци, в разредени места из горите, най-често в съобществата на Pinus sylvestris, Picea abies, Abies alba в равнините и плани­ните. Разпространено, от морското равнище докъм 2000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна и Южна Европа.

Защитен статус:  Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

1. 2. 3. 4.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.