BGFlora.eu

 

Clinopodium vulgare L.

C. vulgare L., Sp. PL, ed. 1 (1753) 587; Ball, Fl. Eur., Ill (1972) 167; Satureja clinopodium (Benth.) Caruel in Pari. Fl. Ital., VI (1883) 135; Стоян., Стеф., Фл. Бълг., изд. 1, II (1925) 962; Melissa clinopodium Benth. Lab. Gen., Sp. (1834) 392; Calamintha vulgaris (L.) Druce, Ann. Scot. Nat. Hist. (1906) 224; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1929) 331; Clinopodium vulgare var. glabrata Vand., Reliq. Form. (1909) 478; Calamintha vulgaris f. glabrata (Vand.) Hayek, 1. c.; Exsv: PL Bulg. Exsicc. No 581—Черновръх

Семейство: Labiatae (Lamiaceae) Juss.
Род: Clinopodium L.
Вид: Clinopodium vulgare L.
Българско име: Черновръх


Описание:

Многогодишни растения. Коренът силно нишковидно разклонен. Стъблата единични или по няколко, 25 - 60 (-80) см високи, прости, по-рядко слабо разклонени, сиво-зелени, влакнести, повече или по-малко гъсто покрити с прости меки власинки. Листата 20 - 65 мм дълги, 10 - 30 мм широки, яйцевидни до продълговато яйцевидни, плитко тъпо назъбени или неравномерно раздалечено напилени, заострени или тъпи, в основата клиновидно стеснени или закръглени, по долната повърхност гъсто до наплъстено влакнести, сивозелени, отгоре равномерно овласени, зелени, в долната половина на стъблото с 5 - 8 мм дълги дръжки, към върха почти приседнали. Съцветните прешлени разположени в пазвите на листата, раздалечени, гъсти. Прицветниците малко по-къси от чашката, линейни, заострени, с прости пересто разположени, дълги многоклетъчни четинки, размесени с прилегнали къси четинки. Цветните дръжки 1,0 - 2,5 мм, гъсто късо четинести. Чашката 7,0 - 9,5 (-12,0) мм дълга, към средата слабо стеснена, тръбеста, гъсто покрита с дълги прости многоклетъчни власинки и прилегнали четинки, понякога размесени с разпръснати жлезисти власинки, при отвора с четинки, необразуващи пръстенче; зъбчетата на горната устна (1,5-) 1,7 - 2,5 (4,0) мм дълги, долните две (2,0-) 2,5 - 4,5 (-7,0) мм. Венчето 12 - 15 (-20) мм, бледопурпурно, по външната повърхност гъсто късо влакнесто; горната устна плитко врязана, долната 3-делна, средният дял по-дълъг от страничните, по вътрешната повърхност късо влакнест. Тичинките сближени, двете по-дълги, достигащи средата на горната устна; прашниците раздалечени. Стълбчето малко по-дълго от венчето, над средата разпръснато късо влакнесто; близалцата плоски, горното по-късо, шиловидно, долното по-дълго, по-широко. Орехчетата 1 мм в диаметър, заоблени, гладки, кафяви.

Забележка. В европейската част от ареала на С. vulgare, Ball (1972) разграничава два лодвида — subsp. vulgare и subsp. arundanum (Boiss ) Nyman. Към последния той отнася описаните от Bothmer (1967) от Южна Европа subsp. orientate Bothm. и subsp. villosum (DC.) Bothm. Най-широко разпространен е subsp. vulgare, срещащ се в почти цяла Европа. Subsp. arundanum е разпространен в Южна Европа. Той се отличава от subsp. vulgare с по-дълга чашка (9,5 - 12,0 мм) и по-дълги чашечни зъбци (горни — 2,5 - 4,0 мм, долни — 4,0 - 7,0 мм). В Югоизточна Европа Bothmer (1967) констатира наличието на растения с междинна характеристика на чашката, считайки ги за преход между subsp. vulgare и subsp. orientale. При сегашното изследване subsp. arundanum не беше установен за България. Възможно е намирането му в южните части на страната.

¹ Разработил М. А н ч е в.

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VIII, плодоноси: VII - IX

         Разпространение в България: По сухи тревисти, песъчливи и каменисти места из разредени гори и хра­сталаци, в равнините и планините. Разпространено, от морското равнище докъм 1700 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

      Общо разпространение: Европа, Кавказ, Югозападна Азия, Сибир, Северна Америка.

Защитен статус:  Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том IX, БАН, София (1989)

  1. 2. 3. 4. 5. 6.

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.