BGFlora.eu

 

Convallaria majalis L.

597 (1). С. majalis L. Sp. PI. ed. 1 (1753) 314; Polygonattim majale All. Fl. Pedem. I (1785) 130; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. III (1933) 98 — Момина сълза

Семейство: Liliaceae Hall.
Род: Convallaria L
Вид: Convallaria majalis L.
Българско име: Момина сълза


Описание:

Многогодишно голо растение, високо 15 - 30 (40) см. Коренището разклонено, сравнително тънко, пълзящо, хоризонтално, към върха приповдигащо се или вертикално, с разнищени остатъци от влагалищата на миналогодишните листа. Цветоносното стъбло и листата излизат от коренището. В основата си с обвити с 3 - 6 ципести до кожести, бели или възрозови видоизменени влагалищни листа. Стъблото едно, рядко 2 и обикновено излиза от пазвата на най-вътрешния влагалищен лист, по-рядко странично — извън влагалищните листа или пък между влагалищата на обикновените (зелените) листа. То е тънко, неразклонено, безлистно. Листата приосновни, 2, рядко 3, често надвишаващи стъблото, продълговато елипсовидни или елипсовидно ланцетни, 10 - 12 см дълги, 4 - 10 см широки, към върха заострени, външния 1 (от 2-та) или външните 2 листа (от всичко 3) стеснени в основата си и образуват дълги влагалища, странично отворени в горната си част, а в долната затворени. Вътрешният лист в основата си стеснен с дълга дръжка, влагалището му обхваща вегетационния връх на коренището, а дръжката му е обхваната от влагалището на външния 1 или на външните 2 листа. Съцветието връхно, гроздовидно, рехаво, със 6 - 10, по-рядко до 20 цвята с къси дръжки, разположени последователно, но извити така, че цветовете ± са обърнати на една страна. Прицветниците ланцетни, ципести, малко по-къси от цветните дръжки. Цветовете двуполови, обърнати надолу, с приятен аромат. Околоцветникът бял, кълбовидно звънчевиден, 5 - 9 мм дълъг, шестделен, образуван от срастването на 6 околоцветни листчета, със 6 къси зъбци, извити навън. Тичинките 6, по-къси от околоцветника, с къси дръжки, в долната им част месесто задебелени и до половината си сраснали с околоцветника, в горния си край тънки и рязко извити към плодника. Прашниците светложълти, прикрепени в основата на външната им страна, към върха заострени. Яйчникът приседнал, яйцевиден, тригнезден, с 4 - 8 семепъпки във всяко гнездо. Стълбчето късо, дебело, с малко закръглено тристенно близалце. Плодът кълбовидна, месеста, оранжево червена многосеменна ягода, която узрява през лятото. Семената почти кълбовидни или ъглести.

Стопанско значение. Ценно медицинско растение. Отровно. Съдържа гликозиди, алкалоиди, сантонинови стероиди — вещества, регулиращи сърдечната дейност. Съдържа и етерично масло — използува се в парфюмерията. Много широко разпространено като декоративно растение. Създадени са редица градински форми — с розови цветове, бели с червени точки, кичести форми и др.


Период на цъфтеж: Цъфти: IV - VI.  


         Разпространение в България: Расте из светлите широколистни гори и храсталаци в равнините, предпланините и ниските планински части от 100 до 1400 м надморска. височина на варовит и силикатен терен. Среща се в по-голямата част на страната, но сравнително рядко. Най-високо е намирано на Славянка. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Среща се почти в цяла Европа (без арктичната и субарктичната област и вечнозеления район на Средиземноморската област), в умерено топлата част на Азия (от Мала Азия до Япония) в Северна Америка.


Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: да лекарствено растение е. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на Народна Република България”, том  II, БАН, София, (1964 )

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.