BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

649 (19). О. maculata L. Sp. PI. ed. 1 (1753) 942; Hayek Prodr. Fl. Реnins. Balc. Ill (1933) 397 —Петнист салеп

ex О. maculata L.

Семейство: Orchidaceae Lindl.
Род: Dactylorhiza Necker ex Nevski, (1937)
Вид: Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Българско име: Петнист дланокоренник


Dactylorhiza maculata (L.) Soó

Geflecktes Knabenkraut

Beschreibung: Pflanze 15 - 100 cm hoch. Stengel nicht hohl, oberwärts etwas kantig. Laubblätter 5 - 10, aufrecht abstehend, am Stengel verteilt, oberseits dunkelgrün, dunkelbraun bis schwärzlich gefleckt, seltener ungefleckt, unterseits bläulichgrün. Untere Blätter lanzettlich, stumpf oder spitz, 5 - 10 cm lang, 2 - 4 cm breit, größte Breite in der Mitte, nach oben kürzer werdend, tragblattartig. Blütenstand zylindrisch, 5 - 20 cm lang, dichtblütig. Blüten lila, rosa bis weiß. Tragblätter lanzettlich, zugespitzt, die Blüten meist nicht überragend, grün, oft purpurn überlaufen. Sepalen verlängert-lanzettlich, dunkler punktiert, die seitlichen abste­hend bis zurückgeschlagen, das mittlere mit den Petalen helmbildend. Petalen eiförmig-lanzettlich, stumpf, kürzer als die Sepalen. Lippe 5 - 10 mm lang und breit, rundlich, sattelförmig, dreilappig. Mittellappen kürzer oder länger als die rhombischen Seitenlappen. Malzeichnung symmetrisch angeordnet, purpurviolette Flecken oder Linien. Sporn meist etwas kürzer als der Fruchtknoten, schief abwärts gerichtet.
Blütezeit: Im Juni und Juli.
Hohenverbreitung: Von der Küste bis etwa 2200 m.
Standort: Auf feuchten und trockenen Wiesen, an Böschungen, an Straßen- und Waldrändern, in Flach- und Quellmooren, im Gebüsch, in Nadel- und Laubwäldern, auf allen Bodenarten.
Bastarde: Mit D. cordigera, elata, incarnata, majalis, praetermissa, purpurella, russowii G. conopsea, odoratissima, N. nigra, rubra.
Bildnachweis: 5. 7. 1981, Oberstdorf (Allgäu), H. Baumann.

**************************************************************

Описание: Растение високо 15 - 100 см. Стъблото не е кухо, нагоре малко ръбесто. Листата 5-10, изправени нагоре, разпределени върху стъблото, горна им повърхност тъмно зелена, тъмно кафява до с почти черни петна, по-рядко без петна, от долната - синкаво зелена. Долните листа копиевидни, тъпи или остри, 5 - 10 cm, дълги, 2 - 4 cm широки, най- широки са в средата, нагоре стават по-къси, подобни на прицветника. Съцветието цилиндрично, 5 - 20 см дълго, с множество цветове. Цветовете лилави, розови до бели. Прицветниците копиевидни, заострени, цветовете обикновено не ги превишават, зелени, често преминават към пурпурно. Чашелистчетата удължено-копиевидни, пунктирани по-тъмно, страничните стърчащи до отметнати назад, средното образува с венчелистчетата шлем. Венчелистчетата яйцевидно-копиевидни, тъпи, по-къси от чашелистчета. Устната 5 - 10 мм дълга и широка, закръглена, с форма на седло, триделна. Средните дялове по-къси или по-дълъги от ромбичните странични дялове. Рисунъкът подреден симетрично, пурпурно-виолетови петна или линии. Шпората обикновено малко по-къса от плодното коляно, насочено косо надолу.
Период на цъфтеж: През юни и юли.
Разпространение по надморска височина:: От морско равнище до около 2200 m.
Местообитание: Върху сухи и мокри ливади, на насипи, на пътни и горски окрайнини, в равнинни и пролетни мочурища, в иглолистни и широколистни гори, на всички видове почви.
Хибриди: С D. cordigera, elata, incarnata, majalis, praetermissa, purpurella, russowii, G. conopsea, odoratissima, N. nigra, rubra.
Произход на снимката: 5. 7. 1981 г., Оберстдорф (Алгой), З. Бауман.

"Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982)

* * *

Описание:

Многогодишни растения. Грудките дълбоко 3 – 4  -делни. Стъблото до 60 см високо, плътно. Листата 5 - 9, обикновено с тъмни петна. Долните длъгнесто обратно овални, тъпи. Третият лист отдолу обикновено най-голям, широко ланцетен, другите ланцетци или линейно ланцетни, остри, раздалечени помежду си, най-горният лист ясно отдалечен от съцветието. Съцветието първоначално конично, впоследствие овално или длъгнесто. Прицветниците по-къси или по-дълги от яйчника. Цветовете розови, по-рядко бели или пурпурни. Външните околоцветни листчета ланцетни, вътрешните линейни. Двете външни разперени, другите събрани в шлем. Устната с пурпурни петънца, с клиновидна основа, отпред триделна. Страничните ù дялове ромбични, отсечени и назъбени, средният триъгълен и обикновено по-дълъг. Шпората цилиндрична или торбеста.

Изменчивост

У нас само ssp. macrostachys (Ten.) Röhl. Sitzber. Böhm. Ges. tyiss. I (1911) 117; O. macrostaehys Teen. PI. Rar. Sic. 1 (1817) 7 ; O. sacci-fera Brogn. in Bory et Chaub. Fl. Pelop. (1838) 60 -  Шпората късо цилиндрична, почти във форма на торбичка.
Източник: "Флора на НР България", том 2, БАН, София, (1964),

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VIII.

         Разпространение в България: Разпространен предимно в планините (в Рила до 2200 м надморска височина) в широколистни и иглолистни гори, горски поляни, край планинските потоци, в храсталаците и влажните ливади. В повечето от нашите планини, но най-вече к западната половина на страната. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Почти цяла Европа, включително Скандинавия, но с малки изключения за Иберийския полуостров и Северното Черноморие, Предна Азия, Сибир до Якутия, Северна Африка.

Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  "Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982), "Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.