BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

 

Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soó

ex: O. maculatus L. (Многогодишно растение) —В планинските храсталаци, гори и поляни (1—2—). V—VIII.
У нас само var. macrostachyus (Ten.) Asch. et Gr., (O. m. Ten.; O. saccifera Brogn.).
„Флора на България”, част I, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, Наука и Изкуство, София, (1966)

ex: O. maculata L. Sp. PI. ed. 1 (1753) 942; Hayek Prodr. Fl. Penins. Batc. Ill (1933) 397 —Петнист салеп
"Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

Семейство: Orchidaceae   Lindl.
Род: Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soó
Вид: Торбест дланокоренник

Българско име: Торбест дланокоренник

 

1. 2.

Снимки: Pryce Buckle 

Описание:

Цветовете са лилаво бели или розово бели. Листата са обратно яйцевидни, а горните към върха стават линейно ланцетни и не достигат съцветието. Листата имат тъмни петна. Тези растения са високи 15 – 60 см.

Период на цъфтеж: Растат в гори, храсталаци и поляни край потоци на надморска височина 0 – 2200 метра.

Разпространение в България: Стара планина, Витоша, Славянка, Пирин, Рила, Родопи, Странджа. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc

Общо разпространение: Европа, Азия – Сирия, Азиатска Турция; Евро – Сибирски ареал.

Защитен статус: Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник:  

“Die Wildwachsenden Orchideen Europas”               
H. Bauman, S Künkele
Frankh, 1982 – Kosmos Naturführer

„Орхидеите на Странджа”,
С. Узунова, Б. Бергман, К. Няголов, С. Узунов,
Бургас, 2004

Снимка (и): 1. и 2. на 21. юни 2003, Банско

Лекарствено растение: не е лекарствено растение - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Помествасе с любезното разрешение на автора

E-mail: krnanev@gmail.com                                                      ©K.Nanev

НАЧАЛО/BEGINNING


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.

Copy right: K. Nanev© 2012. All rights reserved