BGFlora.eu

 

Dianthus armeria L.

Dianthus armeria L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 410; Hayek, Prodr.Fl. Penins. Balc. 1(1924) 224; Стоян. Ахт., Сборн. БАН XXIX (1935) 27 — Армериовиден карамфил

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Dianthus L.
Вид: Dianthus armeria L.
Българско име: Армериовиден карамфил


Описание:

Едно- до двегодишно, силно или слабо разклонено растение, високо до 40 см, обикновено влакнесто, по-рядко в основата жлезисто влакнесто или голо. Приосновните листа длъгнести, тъпи; стъбловите линейни, на върха заострени; всички плоски и тънки. Цветовете събрани в снопчета, с прицветни листчета, сходни с листата и почти толкова дълги, колкото цветовете. Причашковите люспи ланцетни, със зелен шиловиден осил, приблизително толкова дълъг, колкото чашката, вътрешните обратно овално лопатовидни или яйцевидни, с доста широк кожест ръб, доста рязко преминаващи в остро връхче, равни по дължина на чашката, малко по-къси от нея или на 1/3 от дължината ù. Чашката 15 - 20 мм дълга, 2 - 3 мм широка, стеснена по-горе от средата си, влакнеста, рядко гола. Венчелистчетата около 5 мм дълги, обратно овални, при основата клиновидно стеснени, назъбени, с едри власинки на горната повърхност, червеникави или двубагрени — горната повърхност тъмно пурпурна, долната обикновено жълтеникава. Плодната кутийка по-къса от чашката.

Изменчивост
f. armeriastrum (Wolfn.) Stoj. et Acht., op. c. 29; D. armeriastrum Wolfn., Osterr. Bot. Zeitschr. VIII (1858) 318; Hayek, op. c. 225; D. armeria subsp. armeriastrum (Wolfn.) Vel., Fl. Bulg. Suppl. I (1898) 42; D. armeriastrum var. troianensis Urum., Osterr. Bot. Zeitschr. XLIX (1899) 54; Hayek, 1. c. Вътрешните причашкови люспи равни по дължина или малко по-къси от чашката. Венчелистчетата сравнително широки, обратно овални, при основата  клиновидно стеснени, доста дълбоко назъбени, двубагрени, горната повърхност тъмно пурпурна, долната обикновено жълтеникава. Стъблото в горната си част обикновено разклонено. Разпространено.
f. pseudocorymbosus (Vel.) Sto). et Acht., op. c. 31 ; Hayek, 1. c., pro var.; D. pseudocorymbosus Vel., Sitzb. Böhem. Gesell; Wiss. VIII (1910) 6; D. corymbosus auct. pl. Fl. Pe­nins. Balc., non Sibth. et Sm. Причашковите люспи по-къси, стигащи до 1/3 или до половината от дължината на чашката. Знеполския район, Западните гранични планини, Струмската долина, Западните Родопи.
f. glaber (Vandas) Hayek, 1. c.; Stoj. et Acht., op. c. 31; D. corymbosus auct. var. gla­ber Vandas, Ősterr. Bot. Zeitschr. XXXVIII (1878) 333; D. armeriastrum var. glabеrrimus Urum., Ősterr. Bot. Zeitschr. L (1900) 15; D.armeriastrum f. glaber (Vandas) Hayek, 1. c. Вътрешните причашкови люспи равни по дължина или малко по-къси от чашката. Стъблото голо и слабо разклонено. Предбалкана, Средна Стара планина.

Стопанско, значение. Красиво растение за цветни лехи и за букети. Отглежда се в градините в Средна Европа. Пасе се от всички животни.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI - IX.


         Разпространение в България: Из храсталаците, по синорите, из поляните, ливадите и пасищата. Разпространено в по-голямата част от страната, до около 500 м надморска. височина (понякога в планините до 1800 м надморска височина.). (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Европа (с изключение на северните части), Кавказ.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1067)

 

1. 2. 3. 4. 5.

Dianthus armeria 1. Dianthus armeria 2. Dianthus armeria 3. Dianthus armeria 4. Dianthus armeria 5.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.