BGFlora.eu

 

Dianthus corymbosus Sibth. et Sm.

D. corymbosus Sibth. et Sm., Fl. Graec. Prodr. I (1801) 285; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1924) 225; Стоян. Ахт.,Сборн. БАН XXIX (1935) 33; D. viscidus Bory et Chaub., Nouv. Fl. Pelop., (1838), 26, t. 13. f. 1— Щитовиден карамфил

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Dianthus L.
Вид: Dianthus corymbosus Sibth. et Sm.
Българско име: Щитовиден карамфил


Описание:

Едногодишно до многогодишно растение, високо 10 - 40 см, влакнесто и често жлезисто. Стъблото обикновено от основата разклонено, в горната част с вилужно разклонение. Приосиовните листа линейни, линейно ланцетни или лопатовидни, обикновено увяхващи и загиващи през време на цъфтежа; стъбловите листа линейни, островърхи. Цветовете събрани в снопчета по 2 - 3(8) или единични. Причашковите люспи овално ланцетни, на ½ - ¾  от дължината на чашката, със зелено връхче, приблизително равно по дължина на ширината на люспите. Чашката почти цилиндрична, 10 - 17 (20) мм дълга и 2 - 3 мм широка, обикновено пухеста. Петурата на венчелистчетата 7 - 10 мм дълга, назъбена, с едри власинки на горната ù повърхност, отгоре червена, отдолу жълта.

И з м е н ч и в о с т
f. corymbosus; D. corymbosus f. eucorymbosus Stoj. et Acht., op. c. 34; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 3 (1948) 402, pro var.; D. glutinosus Boiss. et Heldr. in Boiss., Diagn. PI. Or. Ser. 2, 1 (1853 61. Стъблото обикновено от основата си разклонено, в горната част вилужно. Цветовете единични или разположени по два. Причашковите люспи 2 или 4. Чашката тясно тръбеста с линейно шиловидни зъбчета, 16 - 18 мм дълга и 2 - 3 мм широка. Осилите на причашковите люспи стигат приблизително до основата на чашковите зъбчета. Петурата на венчелистчетата отдолу жълта. У нас не се среща.
f. grisebachii (Boiss.) Stoj. et Acht., op. c. 34; D. grisebachii Boiss., op. c. 62; Vel., Fl. Bulg. (1891) 76; Стоян. Стеф., op. c. изд. 1,1 (1924) 396; D. viscidus var. grisebachii Boiss., Fl. Or. I (1867) 509; D. pseudarmeria var. viscidus Griseb., Spic. Fl. Rum. Bithyn. 1 (1843) 168, D. viscidus Bory et Chaub. subsp. grisebachii (Boiss.) Науек, op. c. 226. Цветовете събрани в снопчета по 1 - 3(8). Чашката 10 - 18 мм дълга. Причашковите люспи дълги, осилите равни по дължина с чашката или малко по-дълги. Петурата на венчелистчетата от двете страни розова. Разпространено в по-голямата част от страната с изключение на Дунавската равнина.
f. tenuiflorus (Griseb.) Stoj. et Acht., op. c. 36; Dianthus tenuifloras Griseb., op. c. 183; Hayek, op. c. 225; Стоян. Стеф., op. c. изд. 1, I (1924) 396. Причашковите люспи приблизително два пъти по-къси от чашката. Петурата на венчелистчетата 8 - 10 мм дълба, розова от двете страни, по-рядко отдолу жълта. Черноморското крайбрежие, Предбалкана (Габрово), Софийския район, Витошкия район, Западните гранични планини, Славянка, Пирин, Струмската долина, долината на река Места, Рила, Западните Родопи,. Средна гора, Тракийската низина, Тунджанската хълмиста равнина, Странджа.

Стопанско значение. Декоративно растение, подобно на предходните два вида.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VIII.    


         Разпространение в България: Из пасища, храсталаци, по каменисти хълмове. Разпространено, от мор­ското равнище докъм 1400 м надморска. височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Албания, Гърция, Югославия, Турция, Балкански ендемит.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1067)

 

1.

Dianthus corymbosus 1.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.