BGFlora.eu

 

Dianthus microlepis Boiss.

Dianthus microlepis Boiss., Diagn. Pl. Or. Ser. 1,1(1843) 22; Vel., Fl. Bulg. (1891) 71; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1924) 245; Стоян. Ахт., Сборн. БАН XXIX (1935) 72; D. microlepis var. degeni Stoj. et Acht., op. c. 74; D. microlepis var. musalae Vel., Fl. Bulg. Suppl. I (1898) 41; D. pumilio Deg. et Urum., Mag. Bot. Lap. XIII (1914) 176 —Дребнолюспест карамфил

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Dianthus L.
Вид: Dianthus microlepis Boiss.
Българско име: Дребнолюспест карамфил


Описание:

Многогодишно растение със силно вдървенял корен, с много стъбла, образуващи съвкупно приземни сбити възглавнички, с размери от 2 до 10 см. Стъблата без листа или с 1 - 2 двойки дребни люсповидни листа. Приосновните листа 10 - 20 мм дълги, 1,2 - 1,5мм широки, на върха си възтъпи. Причашковите люспи 2, често отдалечени от основата на чашката, ципести, овални, понякога с тревисто връхче. Чашката 9 - 10,5 мм дълга, постепенно разширяваща се нагоре. Петурата на венчелистчетата 6 - 7 мм дълга, пурпурна.

Стопанско значение. Подхожда за засаждане върху изкуствени скални групи, особено в планинските градини и паркове.

Dianthus microlepis е описан от Pierre Edmond Boissier in 1843. Името е прието като валидно за публикуване.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI - IX.


         Разпространение в България:

По тревисти и каменливи места, както и по скали в алпийския пояс на планините. Средна Стара планина, Витоша, Западните гранични планини (Осоговска планина), Пирин, Рила, Родопите, между 1400 и 2700 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Югославия (Македония — Шар планина). Балкански ендемит.      


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1067)

 

1. 2. 3 4. 5.

Dianthus microlepis 1. Dianthus microlepis 2. Dianthus microlepis 3. Dianthus microlepis 4. Dianthus microlepis 5.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.