BGFlora.eu

 

Dianthus petraeus Waldst. et Kit.

Dianthus petraeus Waldst. et Kit, PL Rar. Hung. Ill (1808) 246; D. strictus auct. Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, I (1924) 403; Стоян. Ахт.. Сборн. БАН XXIX (1935) 77; D. škorpili Vel., Sitzb. Böhem. Gesell. Wiss, (1890) 40 et Fl. Bulg. (1891) 69; D. strictus auct. subsp. škorpili(Vel.) Hayek, op. c. 249; D. strictus auct. subsp. orbelicusVel. 1., FL Bulg. Suppl.(l898) 40 — Скален карамфил

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Dianthus L.
Вид: Dianthus petraeus Waldst. et Kit.
Българско име: Скален карамфил


Описание:

Многогодишно зелено или синкавозелено растение, високо до около 30 см, обикновено образуващо редки туфи. Листата почти четиновидни, разширени близо до средата си, на върха заострени; приосновните 1 – 2 см дълги, линейно четиновидни, стъбловите обикновено 2 - 5 двойки. Причашковите люспи (2) 4 (8) мм дълги, елиптични или овални, заострени или шиловидни на върха, достигащи 1/5 - 1/4 от дължината на чашката. Чашката тясно цилиндрична, (12) 20 - 32 мм дълга, (2) 3 - 4 мм широка, разширяваща се под средата, често възчерна. Петурата на венчелистчетата 4 - 10 мм дълга, до 3 пъти по-къса от нокътя, гола или на горната си повърхност слабо влакнеста, целокрайна, назъбена или дълбоко разсечена, бяла, по-рядко розова.

Изменчивост
subsp. petraeus; D. strictus auct. subsp. genuinus Stoj. et Acht., 1. c. Петурата на венчелистчетата целокрайна или плитко назъбена, но никога не е дълбоко врязана. Беласица, Славянка, Пирин, Рила, Родопите.
subsp. kitaibelii (Janka) Stoj. comb. n.; D. strictus auct. subsp. kitaibeli (Janka) Stoj. et Acht., op. c. 80; Dianthus kitaibelii Janka in Рапč., Nova Elem. Fl. Bulg. (1886) 18. Петурата на венчелистчетата, нарязана до или половина и 3 пъти по-къса от нокътя. Западна и Средна Стара планина, Знеполския район.
subsp. nöeanus (Boiss.) Tutin, Rep. Spec. Nov. LXVIII (1963) 190; D. strictus auct. subsp. nöeanus (Boiss.) Stoj. et Acht. op. c. 81 ; D. nöeanus Boiss., Diagn. PI. Or. Ser. 1, II (1843) 67; Vel., Fl. Bulg. (1891) 70. Петурата на венчелистчетата нарязана до средата или почти до основата на тесни дялове. Североизточна България, Стара планина.

Стопанско значение. Подходящо за засаждане върху изкуствени скални групи.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI—IX.


         Разпространение в България: По скалите и планинските каменисти поляни. Североизточна България, Стара планина, Знеполския район, Беласица, Славянка, Пирин, Рила, Родопите, до 2000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Румъния (западната и централната част), Албания, Югославия, Гърция.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1067)

 

1. 2.

Dianthus petraeus 1. Dianthus petraeus 2.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.