BGFlora.eu

 

Dianthus urumoffii Stoj. et Acht.

Dianthus  urumoffii Stoj. et Acht. in Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 2 (1933) 364 nom. et Сборн. БАН XXIX (1935) 42 —Урумов карамфил

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Dianthus L.
Вид: Dianthus urumoffii Stoj. et Acht.
Българско име: Урумов карамфил


Описание:

Многогодишни. Растение със значително дървенист корен, с -едно или няколко изправени тъпо четиристенни, обикновено 30 - 60 см високи неразклонени стъбла, светлозелени, голи. Листните влагалища 5 - 9 пъти по-дълги от диаметъра на стъблото. Листната петура линейно шиловидна, при основата си 1,5 – З мм широка, към върха стеснена, по края почти гладка, светлозелена, с около 7 жилки. Съцветието възкълбесто, обикновено с 2 - 7 цвята. Обвивните люспи на съцветието линейно ланцетни, постепенно стеснени и заострени, дълги приблизително колкото чашките, зелени или в горната си част пурпурни, рядко изцяло пурпурни. Причашковите люспи ланцетни или линейно ланцетни, най-широки при основата си, а към върха си постепенно стеснени и заострени, обикновено достигащи до основата на чашковите зъбчета или малко по-дълги, прилегнали към чашката, зелени или с пурпурни черти. Чашката тясно цилиндрична, 16 - 20 мм дълга и 3 - 3,5 мм широка, към върха стеснена, в долната си част зелена, а в горната с пурпурни черти, покрита с редки дребни приседнали жлези; зъбците пурпурните тънък ципест ръб. Петурата на венчелистчетата обратно клиновидна, остро назъбена, интензивно червена и отвътре при основата си с жълто петно, 5 - 7 мм .дълга по повърхността си с отделни дребни жлези.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VIII.

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


         Разпространение в България: По тревисти места. Витошкия район, Софийския район. Ендемит. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Български ендемит


Защитен статус: 
Видът е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Видът е включен в „Червена книга на НР България”, том 1. Растения като застрашен вид. Български ендемит. Включен е в европейския списък на редките, застрашените и ендемичните растения с категория застарашени. Разпространен е в Софийски район (Люлин, Сухиндол, Божурище) Не е събиран след 1935 година, когато е описан.
„Червена книга на НР България”, том 1. Растения, БАН, София (1984)

*   *   *

Приложение: Червена книга на Република България - Електронно издание - http://e-ecodb.bas.bg//rdb/en/vol1

*   *   *


Източник: „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1067)

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dianthus urumoffii 1. Dianthus urumoffii 2. Dianthus urumoffii 3. Dianthus urumoffii 4.

Dianthus urumoffii 5. Dianthus urumoffii 6. Dianthus urumoffii 7.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.