BG Flora.eu

Echium  italicum L.

Е. italicum L., .Sp. PI., ed. 1 (1753) 139; Vel. Fl. Bulg. (1891) 396; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1928) 93; Gibbs, Fl. Eur., Ill (1972) 98; E. altissimum Jacq., Fl. Austr., V (1778) 35; tab. 2; Vel., op. c., 397; E. italicum vär. altissimum{Jacq.) Stoj. et Stef., Фл. Бълг., изд. 1, II (1925) 918 — Италианско усойниче

Семейство: BORAGINACEAE   JUSS.  -  ГРАПАВОЛИСТНИ

Род:  ECHIUM L.  -  УСОЙНИЧЕ, ЛИСИЧА ОПАШКА 

Вид:  Echium  italicum L.

Българско име:  УСОЙНИЧЕ, ЛИСИЧА ОПАШКА  

Описание: 

Двугодишно растение. Стъблото 40—150 см високо, 0,5—1 см в диаметър, неясно ръбесто, изправено, просто или в основата разклонено, брадавичесто четинесто и гъсто просто прилегнало или наплъстено влакнесто. Листата 2—17 см дълги, 0,8— 2 см широки, целокрайни, приосновните стеснени в 1—2 см дълги, брадавичесто четинесто влакнести дръжки, стъблените приседнали, полустьблообхващащи, ланцетни, елиптични, тясно елиптични, от двете страни покрити с разположени върху брадавички четинести власинки, брадавичесто ресничесто влакнести. Присъцветниците листоподобни. Прицветниците 4,0—8,0 мм дълги, 1,0—1,5 мм широки, ланцетни, широко елиптични, едро брадавичесто жълтеникаво четинести. Съцветието цилиндрично метлицоподобно със завити полусенници, 2,5—5 см дълги или пирамидално метлицоподобно със завити полусенници, 5—18 см дълги. Цветните дръжки по-къси от 0,5 мм или цветовете приседнали. Чашката 4,5—8 мм дълга, дяловете широко елиптични, неясно ланцетни, гъсто четинесто и много късо просто влакнести. Венчето 10—12 см дълго, от основата фуниевидно разширено, в отвора слабо скосено, дяловете почти еднакви, заоблени, разредено меко просто влакнести, по ръба вълновидно нагънати, голи или рядко с единични реснички, белезникави, синкаво белезникави, рядко бели. Стълбчето и тичинките надвишаващи значително венчето; стълбчето на върха по-плитко от 1,0 мм, 2 - делно; близалцето точковидно, цяло. Орехчетата 2,8—3 мм дълги, яйцевидни, заострени, остро брадавичести.

Var. italicum. Стъблото прилегнало просто влакнесто; съцветието цилиндрично, цветните клонки 2,5—5 см дълги; прицветниците 4—5 мм дълги, ланцетни. Чашката 4,5—5,5 мм дълга. Разпространено.

Var. biebersteinii (Lacaita) Hayek, I. c.; E. biebersteinii Lacaita, Joum. Linn. Soc. London (Bot.)XCIV (1919) 408. Стъблото наплъстено просто влакнесто; съцветието пирамидално метличесто, цветните клонки 5—18 см дълги; прицветниците 6—8 мм дълги, тясно ланцетни. Чашката 6,5—8 мм висока. Разпространено.

Период на цъфтеж

Цъфти V— VI, плодоноси  VII—IX. 

Разпространение в България: 

По тревисти и каменисти места, край пътищата и по рудерализирани терени в равнините и планините. Разпространено от морското равнище докъм 1000 м надморска  височина. Конспект на висшата флора на България = conspectus&gs_l= Zlc

Общо разпространение: 

Южна и Централна (южните части) Европа, Средиземноморие, Кавказ, Югозападна Азия.

Защитен статус:

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38;Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

 Източник:

„Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989)

Лекарствено растение:

лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

                     1.   2.   3.   4.

              Echium italicum 1.    Echium italicum 2.

              Echium italicum 3.    Echium italicum 4. 

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.