BGFlora.eu

 

Erodium cicutarium (L. ) L.

Еrodium cicutarium (L).L' Her. in Ait., -Hart. Kew. ed. 1, II (1789) 414; Boiss., Fl. Or. I (1867) 890; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 580; Webb et Chater, Fl. Eur. II (1968) 202; Geranium cicutarium L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 680; Erodium cicutarium var. triviale Trautv. f. chaerophyllum Cav., Diss. IV (1787) t. 95; Exs.: PI. Bulg. Exsicc. № 841 —Цикутово часови и че

Семейство: Geraniaceae Juss.
Род: Geranium L.
Вид: Erodium cicutarium (L. ) L.
Българско име: Цикутово часовниче
Описание:

Едногодишни растения. Коренът вретеновиден, обикновено невдървенял, по-рядко вдървенял, 5—80 см високи растения. Стъблата прави, полегнали или стелещи се, единични, в основата понякога вдървенели, по няколко или липсват, с прости бели прости власинки, понякога в горната част примесени с жлезисти. Приосновните листа на 0,5—7,0 см дълги влакнести дръжки, 2,0—10,5 см дълги, обикновено розетковидни, стъбловите срещуположни, два пъти перести с пересто нарязани дялове, от двете страни просто влакнести. Прилистниците яйцевидно ланцетни, кафяви, ципести, по ръба ресничести. Цветовете по няколко (до 12) върху 1,5—14,0 см дълги, влакнести дръжки. Прицветниците яйцевидно ланцетни, ципести, по ръба ресничести. Цветните дръжки 0,5— 3,0 см дълги, разредено просто влакнести. Чашелистчетата 4—7 мм дълги, 1,5—2,5 мм широки, ланцетни, късо заострени, прилегнало просто влакнести. Венчелистчетата 4—7 мм дълги, 2,0—3,5 мм широки, неравни помежду си, по-дългите равни на чашелистчетата, обратно яйцевидни, целокрайни, в основата стеснени в късо влакнесто нокътче, розововиолетови. Човката 2,0—7,5 см дълга, разредено просто влакнеста. Плодните дялове 4—6 мм дълги, прилегнало просто влакнести; ямичките в горния край ясно изразени, дълбоки, голи, с бразда под тях; осилите спирално завити, с къси и дълги прости власинки. Семената тъмнокафяви, с гладка повърхност.

Период на цъфтеж:

Цъфти  IV—IX, плодоноси VI—XI.      

Разпространение в България:

По сухи каменисти, храсталачни места, изоставени орници и край пътищата, в равнините, предпланините и планините. Разпространено, от морското равнище докъм 1500 м надм. в.
Забележка. Силно изменчив вид, от който се посочват много микровидове и 3 подвида, от които у нас е разпространен типичният. Наблюдава се силна изменчивост в ширината на листните делчета, степента на овласяване, дължината на човката, ширината на чашелистчетата и гъстотата на индументума, които считаме, че са без таксономична стойност.


      Общо разпространение:

Европа, Кавказ, Сибир, Централна и Югозападна Азия, Северна Африка.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989)

1. 2. 3. 4. 5.

Erodium cicutarium 1. Erodium cicutarium 2. Erodium cicutarium 3.

Erodium cicutarium 4. Erodium cicutarium 5.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.