BG Flora.eu

Gentiana  asclepiadea L.

 G. asclepiadea L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 227; Hayek; Prodr. Fl. Penins. Balc. II (1930) 418; Tutin, Fl. Eur. III (1972) 60; Exs.: PI. Bulg. Exsicc. No 67 Горска тинтява

Семейство: GENTIANACEAE  JUSS.

Род: GENTIANA  L.

Вид: G. asclepiadea L.,

Българско име: Горска тинтява

Описание:

Многогодишни тревисти растения. Коренището задебелено, разклонено, със стерилни издънки; високи 30—50 (80) см. Стъблата прави или полегнали, по няколко до много, неразклонени, в горната половина ясно ръбести, по ръбовете силно грапави, в основата обвити с влагалищата на старите листа. Приосновните листа pано опадат. Стъбловите листа (3) 8—12 (14) см дълги, (1,5) 3—4 (6) см широки, ланцетни до ланцетно елипсовидни, дълго заострени, по ръбовете ситно назъбени, приседнали, с 3—5 дебели, мрежовиднр свързани жилки. Цветовете по 1—3 в пазвите на горните стъблови листа, приседнали. Чашката (10), 12—14 (17) мм дълга, 3—4 пъти по-къса от венчето, звънеста, дяловете шиловидни, неравни помежду си, 3—4 пъти по-къси от чашковата тръбица. Венчето (3,5) 4—5 см дълго, синьо, рядко бяло, петделно, свободните венечни дялове 5—6 пъти по-къси от венечната тръбица, заострени; придатъците много по-къси от венечните дялове, несиметрични, триъгълни. Тичинките със сраснали прашници. Близалцата къси, извити. Кутийката 28—30 мм дълга, продълговата, с карпофор. Семената закръглени до неправилно елипсовидни, широко ципесто крилати, по повърхността мрежести.

Период на цъфтеж:

Цъфти VII— X, плодоноси  VIII—IX

Разпространение в България:

Из ׳храсталаци, тревисти и гористи места. Стара планина, Витошки район, Западни гранични планини, Славянка, Пирин, Рила и Средни и Западни Родопи, над 1000 м надморска исочина.

Посочва се за Предбалкана (Урум., 1898), Знеполски район (Урум.» 1904), Средна гора (Урум., 1902).

(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc

Общо разпространение:

Централна и Южна Европа.

Защитен статус: 

Видът не е защитен от закона за Биологичното разнообразие Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие.

Източник:

„Флора на НР България”, БАН, том VIII, София, (1982)

Лечебно растение:

Лечебно растение: http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

 

   1.         2.         3.

Gentiana asclepiadea 1  Gentiana asclepiadea 2  Gentiana asclepiadea 3

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         K. Nanev

Авторско право К. Нанев 2012. Всички права запазени.