BG Flora.eu

GENTIANA  CRUCIATA  L.

Gentiana cruciata L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 231; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. II (1930) 417; Tutin, Fl. Eur. III (1972) 61 — Синя тинтява

Семейство: GENTIANACEAE  JUSS.

Род: GENTIANA  L. 

Вид: Gentiana cruciata L.

Българско име: Синя тинтява

Описание:  

Многогодишни тревисти растения. Коренището дебело, вертикално или косо, със стерилни издънки; високи 15—50 (60) см растения. Стъблата прави или възходящи, обикновено по няколко, неразклонени, закръглени, фино набраздени, в основата обвити с влагалищата на приосновните листа. Приосновните листа 2—8 см дълги, 10—25 мм широки, обратно яйцевидни или ланцетни, розетковидно разположени, в основата стеснени в широка дръжка, с 3—5 жилки; стъбловите 4—8 см дълги, 10—20 мм широки, продълговато яйцевидни до яйцевидно ланцетни, на върха тъпи, по ръба дребно назъбени, в основата по двойки, сраснали в дълги влагалища, с 3 жилки. Цветовете 8—20, прешленесто разположени в пазвите на листата, сбити, приседнали. Чашката 6—8 мм дълга, 3—4 пъти по-къса от венчето, звънеста, ципеста, дяловете ù до 1/2 от чашковата тръбица, неравни помежду си, 2 по-дълги и 2 по-къси, триъгълно шиловидно заострени. Венчето 20—35 мм дълго, синьо или синьозелено, четириделно, свободните дялове 4—6 пъти по-къси от венечната тръбица, триъгълно яйцевидни; придатъците къси, триъгълни. Тичинките със свободни прашници. Близалцата къси, прави. Кутийката 1,0—1,5 см дълга, продълговата, призматична, с къс карпофор. Семената неправилно яйцевидни, без крила, по повърхността фино продълговато мрежести.

Период на цъфтеж:

Цъфти VI— VIII, плодоноси VII—IX.

Разпространение в България:

По каменисти, тревисти, храсталачни и гористи места. Североизточна България, Предбалкан, Стара планина, Софийски район, Знеполски район, Витошки район, Западни гранични планини, Славянка, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи и Тракийска низина, над 200 метра надморска  височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc  

Общо разпространение:

Централна и Южна Европа, Югозападна Азия (Мала Азия), Кавказ и Сибир.

Защитен статус:

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник:

„Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

Лечебно растение:

http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Gentiana cruciata

     НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.