BG Flora.eu

GENTIANA  PNEUMONANTHE  L.

Sp. PI. ed. 1 (1753) 228; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. II (1930) 418; Tutin, Fl. Eur. III (1972) 61; Exs.: PI. Bulg. Exsicc. No 69

Семейство: GENTIANACEAE  JUSS. 

Род: GENTIANA  L. 

Вид: Gentiana pneumonanthe L.

Българско име: Блатна тинтява  

Описание:

Многогодишни тревисти растения. Коренището дебело, разклонено, със стерилни издънки; високи (15) 30—40 (50) см растения. Стъблата прави или полегнали, по няколко до много, прости или от основата разклонени, фино наребрени, по ребрата назъбени, най-често изцяло облистени, по-рядко в основата листата опадащи и стъблата с остатъци от влагалищата им. Приосновните листа 2—4 (5) см дълги, 2—4 (6) см широки, линейно елипсовидни до линейни или ланцетни, на върха повече или по-малко заострени, по ръба фино грапаво на- зъбени, приседнали, в основата сраснали в широки влагалища, с 1 грапава, назъбена жилка; стъбловите 3—6 (7) см дълги, 1—4 (6) см широки, към върха Скъсяващи се, линейни или линейно ланцетни, ланцетни, ланцетно елипсовидни до яйцевидно ланцетни, на върха заострени или затьпени, по ръба фино грапаво назъбени, приседнали, с 1 назъбена жилка. Цветовете по (1) 2 – 10 (12) на върха на стъблото в пазвите на връхните листа или разклоненията, приседнали или на къси дръжки. Чашката 15—20 мм дълга, 3—4 пъти по-къса от венчето, звънеста, дяловете линейни, почти равни на чашковата тръбица, по ръба късо назъбени, грапави. Венчето 3,5—4,5 (5,5) см дълго, синьо, с 5 надлъжни зелени ивици, петделно, свободните венечни дялове 5 пъти по-къси от венечната, тръбица, триъгълно яйцевидни, късо заострени; придатъците триъгълни, несиметрични. Тичинките със сраснали прашници. Близалцата продълговати, завити. Кутийката 28—30 мм дълга, про- дълговато ланцетна, приседнала. Семената продълговато яйцевидни, тясно ципесто крилати, по повърхността мрежести.

              Изменчивост:

1 Стъблата единични, неразклонени, с единични или рядко повече от 5 приседнали цвята. Стъбловите листа линейни, ланцетни до ланцетно елипсовидни ......var. pneumonanthe. Разпространено в границите на вида …………………………………..……………………………………............. .2

I* Стъблата от основата разклонени, с повече от 5 цвята с къси дръжки. Стъбловите листа яйцевидно ланцетни до ланцетни      ………....var. diffusa Griseb., Gentian. (1839) 282. Западни и Средни Родопи.

2 Листата линейни, заострени …………………………     f.pneumonanthe;

G. pneumonanthe. f. angustifolia Kuzn., Acta Hort. Petr. XV (1896—1904) 232; Hayek, I.c.; Стоян. Стеф. Китан., Фл. Бълг. изд. 4, II (1967) 848; G. pneumonanthe; var. angustifolia (Kuzn.) Stoj. et Stef. op. c. изд. 3 (1948) 501. Разпространено в границитте на разновидността.

2* Листата ланцетни до ланцетно елиптични, затънени…………………………………………………………f. latifolia

Schol. in Fiek, Fl. Schles. (1881) 300; Hayek, I.c. Стоян. Стеф., op. с. изд. 1, II (1925) 881. Разпространено в границите на разновидността.

Период на цъфтеж:

Цъфти VII—X, плодоноси VIII—XI.

Разпространение в България:

По влажни тревисти, замочурени места и торфища. Западна и Средна Стара планина, Софийски район, Витошки район, Рила, Средна гора, Западни и Средни Родопи, Тракийска низина и Тунджанска хълмиста равнина, между 500 и 2000 м етра надморска височина.

Посочва се за Предбалкана (Урум., 1901, 1928; Тошев, 1902), Източна Стара планина (Урум., 1904), Знеполски район (Урум. 1913).

(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc  

  Общо разпространение:

Европа, Кавказ, Азия и Сибир.

Защитен статус:

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник: 

„Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

Лечебно растение:

Лечебно растение: http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

 

1.                     2.                     3.

Gentiana pneumonanthe 1   Gentiana pneumonanthe 2   Gentiana pneumonanthe 3

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.