BG Flora.eu

Genttiana punctata L.

Sp. PL ed. 1 (1753) 227; Hayek, Prodr. FL. Penins. Balc. II (1930) 417; Tutin, Fl. Eur. Ill (1972) 60

Семейство: GENTIANACEAE  JUSS.
Род:
GENTIANA  L.
Вид:
G. punctata L.
Българско име:
Петниста тинтява
Описание:

Многогодишни тревисти растения. Коренището дебело, вертикално, със стерилни издънки; високи 20—40 (60) см растения. Стъблата изправени, единични, неясно ръбести, неразклонени, в основата обвити с влагалищата на приосновните листа. Приосновните листа 6—10 (15) см дълги, (3) 5—7 (9) см широки, яйцевидно ланцетни до почти кръгли, на върха повече или по-малко закръглени или късо заострени, по ръба тясно ципести, назъбени, в основата стеснени в до 1/3 от дължината си дръжка, с 5—7 жилки; стъбловите по-къси до почти равни на приосновните, нагоре скъсяващи се, яйцевидно ланцетни или елипсовидно яйцевидни, по ръбовете гладки, приседнали, или на съвсем къси дръжки, с 3 - 4 жилки. Цветовете по (1) 2—3 (4), приседнали, прешленесто разположени в пазвите на листата, връхният прешлен най-добре развит. Чашката 5—7 мм дълга, 4—5 пъти по-къса от венчето, звънеста, ципеста, с 2 дълги, изправени, ланцетни и 3—5 много къси дяла. Венчето 25—30 мм дълго, зеленикавожълто с тъмнолилави точки, 5—7- делно, свободните дялове по-къси от венечната тръбица, заоблени; придатъците много къси, закръглени. Тичинките отначало със сраснали, по-късно със свободни прашници. Близалцата разширени, разперени до слабо завити. Кутийката 2,0 - 2,5 см дълга, вретеновидна, с къс карпофор. Семената закръглени, широко ципесто крилати, по повърхността мрежести. 

Период на цъфтеж:

Цъфти VI—VIII, плодоноси VII—IX.

Разпространение в България:

По сухи тревисти и каменисти места или влажни поляни. Средна и Западна Стара планина, Витошки район (Витоша), Пирин и Рила, над 1500 метра надморска  височина. Посочва се за Западни Родопи (Урум., 1913, 1917) и за Западни гранични планини (Осоговска планина — Урум., 1935).

Общо разпространение:

Централна и Югоизточна (Балкански полуостров) Европа.

Защитен статус:

Видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Видът е включен в „Червена книга на НР България”, том 1., Растения, БАН, КОПС, София, (1984) като застрашен  

Източник:

„Флора на НР България”, БАН, том VIII, София, (1982)

Лечебно растение:

Лечебно растение: http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096  

 

  1.          2.           3.           4.           5.    

Gentiana punctata 1  Gentiana punctata 2  Gentiana punctata 3  Gentiana punctata 4  Gentiana punctata 5

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.