BG Flora.eu

GENTIANA  PYRENAICA  L.

Mant. (1767) 55; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. II (1930) 420; Tutin, Fl. Eur. Ill (1972) 61; Exs.: PI. Bulg. Exsicc. No 477

Семейство: GENTIANACEAE  JUSS. 

Род: GENTIANA  L.  

Вид: ). Gentiana pyrenaica L.

Българско име: Пиренейска тинтява

Описание:

Многогодишни тревисти растения. Коренището пълзящо, разклонено; високи (3) 4—30 (50) см растения. Стъблата прави или възходящи, единични, неразклонени, фино наребрени, често силно скъсени, със стерилни издънки. Приосновните листа 4—8 мм дълги, 1—2 (3) мм широки, тясно ланцетно линейни, заострени, по ръба хрущялни, приседнали, с 1 жилка; стъбловите (2) 3—6 мм дълги, 1—3 мм широки, линейно ланцетни, заострени, по ръба хрущялни, приседнали, с 1 жилка. Цветовете единични, на върха на стъблата, на дръжки или приседнали. Чашката 8—10 мм дълга, 2,5—3,0 пъти по-къса от венчето, звънеста, дяловете й тясно триъгълни, заострени, равни, до 1/3 от дължината на тръбицата. Венчето 20—30 мм дълго, синьо виолетово, 5-делно, свободните дялове 6—8 пъти по-къси от венечната тръбица, яйцевидни до широко закръглени; придатъците по-дълги от половината на свободните венечни дялове и венчето изглежда десетделно, триъгълни, целокрайни или късо неправилно нацепени. Тичинките със свободни прашници. Близалцата линейни, разперени. Кутийката 4—5 (16) мм дълга, по-дълга от цвета, обратно яйцевидна, с 4—5 пъти по-дълъг карпофор. Семената овални, по повърхността фино мрежести.

Изменчивост:

Растения до 5 (6) см високи, със силно скъсени стъбла и приседнали цветове . . .. f. minuta Koz. et Petrova, f.n. in Addenda. Рила, Пирин.

1* Растения над 6 см високи, с по-къси или по-дълги стъбла и цветни дръжки . . ………………………………………………2

Цветовете с до 20 мм дълги цветни дръжки ......f. pyrenaica. Разпространено в границите на вида.

2* Цветовете с над 20 мм дълги дръжки f. longipedunculata Kož. et Petrova, f.n. in Addenda. Витоша, Рила.

Период на цъфтеж:

Цъфти VI—VIII, плодоноси VII—IX.

Разпространение в България:

Из влажни места и торфенисти ливади във високопланинския пояс. Витошки район (Витоша), Пирин и Рила, над 1500 м надморска височина.       Посочва се за Родопите (Ст. Георг., 1898; Тошев, 1902).

(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc  

Общо разпространение:

Централна Европа и Балкански полуостров.

Защитен статус:

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие.Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник:

„Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

Лечебно растение:

Лечебно растение: http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

 

1.        2.

Gentiana pyrenaica 1   Gentiana pyrenaica 2

   НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.