BG Flora.eu

GENTIANA  UTRICULOSA  L.

Sp. PI. ed. 1 (1753) 229; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. II (1930) 420; Tutin, Fl. Eur. III (1972) 63 

Семейство: GENTIANACEAE  JUSS. 

Род: GENTIANA  L.  

Вид: Gentiana utriculosa L.

Българско име:  Подута тинтява

Описание:

   Едногодишни растения. Корените къси, тънки, без стерилни издънки; високи (1) 5—18, (22) см растения. Стъблата прави, единични, прости или разклонени, слабо, наребрени. Приосновните листа (3) 6—10 (14) мм дълги, 3—6 (8) мм широки, широко елипсовидно яйцевидни или яйцевидни, затъпени, по ръба гладки, обикновено розетковидно разположени, приседнали, с 1—3 неясни жилки; стъбловите 5—8 мм дълги, 2—4 мм широки, широко ланцетни до яйцевидно ланцетни, в основата сраснали в къси влагалища, по ръба гладки, с 1 жилка. Цветовете по 1—6 на върха на стъблата и разклоненията, на по-къси или по-дълги дръжки. Чашката (6) 10—18 мм дълга, тръбеста, с 5 силно изпъкнали надлъжни ребра, дяловете триъгълно ланцетни, заострени, на 1/5 от дължината на чашковата тръбица. Венчето 20—27 мм дълго, лазурносиньо, свободните дялове 2—3 пъти по-къси от венечната тръбица, яйцевидни или яйцевидно ланцетни, на върха затъпени; придатъците къси, триъгълни, обикновено двуделни. Тичинките със свободни прашници. Близалцата разширени, къси, слабо извити. Кутийката продълговато ланцетна, заострена, приседнала. Семената продълговати, без ципести крила, по повърхността мрежести.

Изменчивост:

1 Дребни, 1—6 см високи растения .... .var. montenegrlna (G. Beck et Szysz.), Kož. et Petrova, st. n.; G.utriculosa f. montenegrina G. Beck et Szysz., PI. Crnag. (1893) 129. Западни гранични планини.

  1* По-едри, над 8 см високи растения . . .var. utriculosa. Разпространено в границите на вида.

3 а б е л е ж к а. Форми с разклонено от основата стъбло, познати като var. гаmosa Gross. (Д. Йорданов и Б. Кузманов, 1963)    се срещат често, но са със съмнителна таксонрмична стойност.

Период на цъфтеж:

Цъфти V—VI, плодоноси VII—VIII.

Разпространение в България:

Из ливади и тревисти места в планинския пояс. Западна Стара планина, Знеполски район, Витошки район, Западни гранични планини, Пирин, Рила, Западни и Средни Родопи, над 900 м надморска височина.

Посочва се за Средна Стара планина (Стоян. Стеф., 1925, 1932, 1948, 1967). Материалите от тази част на страната, намиращи се в нашите хербариуми, са погрешно определени вместо G. verna L. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc

Общо разпространение:

Централна, Южна и Югоизточна (Балкански полуостров) Европа,

Защитен статус:

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник:

„Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

 

  1.

Gentiana utriculosa

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.