BGFlora.eu

 

Род Aubrieta Adans.

Род 349 (23) АУБРИЕТА — AUBRIETA ADANS. ¹

Adans., Fam. Plant. II (1763) 420.

Семейство: Cruciferae Juss.
Род: Aubrieta Adans.
Българско име: Аубриета

Описание:

Туфести многогодишни, дребни тревисти растения, гъсто покрити най-често със звездовидни или звездовидни и неразклонени власинки, рядко голи. Стъблата изправени, приповдигащи се до полегнали, зигзаговидно извити, богато облистени. Листата последователни, прости, тясно ланцетни до линейно ланцетни или обратно яйцевидно клиновидни до продълговато обратно яйцевидни или ромбични, най-често целокрайни или с 1 - 3 зъбчета от двете страни. Съцветията рехави гроздове, с малко на брой едри цветове с дълги дръжки. Чашелистчетата изправени, взаимно припокриващи се, външните с ясно торбесто разширение в основата. Венчелистчетата розови или виолетови, по-рядко бели, обратно яйцевидни до закръглени, с дълъг нокът. Тичинковите дръжки лентовидни; външните тичинки на върха обикновено със зъбче и с по-дълги прашници от вътрешните тичинки. Външните нектарни жлези разположени в основата на късите тичинки, полу пръстеновидни и надолу удължени в две рогчета. Средни нектарни жлези липсват. Плодникът продълговат, с 24 - 36 семепъпки; яйчникът приседнал. Стълбчето дълго, с кълбесто близалце. Плодовете линейни шушулки до късо елипсовидни шушулчици. Капачетата изпъкнали или сплескани, с тънка средна жилка или мрежесто жилкуване. Преградната стена тънка, понякога прозрачна, от многоъгълни клетки с вълнисти клетъчни мембрани. Семената разположени по 2 редици във всяко гнездо, дребни, яйцевидни, плоски.
Стопанско значение. Могат да се използуват като декоративни растения, образуващи възглавнички върху алпинеуми, в скални пукнатини и сухи зидове. Подходящи за открити слънчеви места.

Таблица за определяне на видовете ²

1   Шушулките с къси звездовидни и дълги неразклонени власинки ............................... Делтовидна аубриета — A. deltoidea (L.) DC.
1* Шушулките само със звездовидни власинки ............................................................................................................................................  2
2 Шушулките 20 - 35 мм дълги, 6 - 16 пъти по-дълги, отколкото широки и над 3 пъти по-дълги от запазващите се, 4 - 7 мм дълги стълбчета. До 10 см високи растения ............................... . ........................................3. Грациозна аубриета — A. gracilis Sprun. ех Boiss.
2* Шушулките по-къси от 20 мм, 2 - 6 пъти по-дълги, отколкото широки и почти равни или до 2,5 пъти по-дълги от запазващите се, 7 - 10 мм дълги стълбчета. Обикновено 10 - 25 см високи растения ........................................................................................................... 3
3 Венчелистчетата 11 - 18 (20) мм дълги и 4 - 6 мм широки. Плодникът 3 - 6 (7) мм дълъг. Стълбчето 1,5 - 2 пъти по-дълго от плодника. Шушулките не са сплескани, 5 - 12 (14) мм дълги, 2 - 4 (5) пъти по-дълги, отколкото широки и почти равни или до 1,5 пъти по-дълги от запазващите се стълбчета ........................................................................ 1.Стълбчеста аубриета — A. columnae Guss.
3* Венчелистчетата (18) 20 - 25 мм дълги и 6 - 8 мм широки. Плодникът (5) 6 - 9 мм дълъг. Стълбчето по-късо, почти равно или до 1,5 пъти по-дълго от плодника. Шушулките сплескани, (12) 14 - 20 мм дълги, 4 - 6 пъти по-дълги, отколкото широки и 1,5 до 2,5 пъти по-дълги от запазващите се стълбчета .............................................. Междинна аубриета — A. intermedia Heldr. et Orph. ex Boiss

¹ Разработил Ив. Асенов.
² При определяне да се вземат под внимание измервания само на напълно зрели шушулки, а за съотношението между дължината на плодника и стълбчето да се измерва най-долният развит напълно цвят от съцветието.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, т. IV, БАН, София, (1970)

ВИДОВЕ:

Aubrieta gracillis Sprun. ex Boiss. - Грациозна аубриета

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.