BGFlora.eu

 

Род Brassica L.

Род 374 (48). ЗЕЛЕ — BRASSICA L.¹

L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 666; Gen. PI. ed. 5 (1754) 299.

Семейство: Cruciferae Juss. (Brassicaceae)
Род: Brassica L.
Българско име: Зеле

Описание:

Едно-, две- и многогодишни тревисти растения, понякога в основата вдървенели, голи или покрити с прости власинки, често покрити с бялосинкав брашнен полей. Стъблото силно разклонено и богато облистено или неразклонено и понякога безлистно. Листата голи или с прости власинки; долните листа различни по форма и размери, обикновено с дръжки, горните обикновено цели, с къси дръжки или обхващат стъблото. Съцветията гроздовидни, връхни или по разклоненията на стъблото. Цветовете сравнително едри. Чашелисгчетата зелени, разперени или изправени, вътрешните по-широки от външните. Венчелистчетата жълти, рядко бели, с по-къс от петурите нокът. Всяка тичинка в основата от вътрешната страна със зелено оцветен нектарник. Плодникът с приседнал или на къс гинофор, с цилиндричен яйчник; близалцето полусферично, плитко двуделно. Плодовете шушулки, с по-къса или по-дълга човка; капачетата изпъкнали навън, с по една ясна надлъжна жилка; преградната стена дебела. Семената сферични или яйцевидни, наредени в 1 или 2 реда във всяка от двете половинки на шушулките, фино мрежовидно жилкувани.

Таблица за определяне на видовете

1  Горните стъблови листа с дръжка или в основата си стеснени дръжковидно, никрга не обхващат стъблото ............................... 2
1* Горните стъблови листа без дръжка и обхващат стъблото със сърце­видната си основа  ............................................................... 5
2  Двегодишни или многогодишни растения. Стъбловите листа намаляват по размери отдолу нагоре. Шушулките с ясно развит карпофор, разпере­ни. Стълбчето 1 - 3 мм дълго ....................................................................................................................................... 3
2* Едногодишни растения. Шушулките без карпофор, обикновено прилегнали към оста на съплодието. Стълбчето — (4) 6 - 12 мм дълго ................................................................................................................................................................................................................ 4
3  Приосновните и долните стъблови листа пересто изрязани или само едро назъбени, с къси дръжки от двете страни, с по-гъсти или по-редки под­вити реснички ........................................................................................1. Дългометличесто зеле — В. elongata Ehrh.
3* Приосновните и стъбловите листа с много дълги дръжки, лопатовидни целокрайш, по-рядко назъбени и голи ............................. ..................................................................................................................................................2. Пиринско зеле — В. jordanoffii О. Е. Schülz
4  Цветните дръжки по-къси от чашелистчетата, рядко равни с тях. Шу­шулките 1 - 2,5 см дълги, прилегнали към стъблото; стълбчето тънко, влакновидно ..................................................................................6. Черна горчица, черен синап — В. nigra (L.) Koch
4* Цветните дръжки по-дълги от чашелистчетата. Шушулките 30 - 60 мм дълги, при напречен пререз елиптично 4-ръбести, неприлегнали към стъб­лото; стълбчето по-дебело, конусовидно .................................... 3. Сарептска горчица — В. juncea (L.) Czern.
5  Коренът без месести задебелявания. Листата обикновено дебели и месести, голи, синкавозелени. Средните и горните стъблови листа в основата си стеснени и обхващат стъблото най-много на 1/3 Венчелистчетата сярножълти, рядо бели. Шушулките почти цилиндрични ............................................................................................................................................... Градинско зеле — В. oleracea L.
5* Коренът често ряповидно задебелен. Листата по-тънки, долните покрити с прости власинки. Средните и горните стъблови листа в основата са дълбоко сърцевидни и обхващат стъблото най-малко на 1/2. Венчелистчетата жълти. Шушулките силно сплескани ......................................................................................................................................................................................................... 6
6  Всичките листа синкавозелени, долните слабо късо ресничести, останалите голи; средните и горните обхващат със сърцевидната си основа стъблото на 1/2. Съцветието удължено, рехаво. Венчелистчетата 11 - 14 мм дълги ....... 5. Едра рапица, panс — В. napus L.
6* Долните стъблови листа светлозелени, обикновено силно късо ресничести; средните и горните по-слабо ресничести и изцяло обхващат със сърцевидната си основа стъблото. Съцветието късо, сбито. Венчелистчетата 6 - 10 мм дълги ........................................................ ............................................................................................................. 4. Бяла ряпа, репица — В. гара L.
¹ Разработил Д. Йорданов

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1070)

ВИДОВЕ:

Brassica jordanoffii O. E. Schultz. - Пиринско зеле

Brassica napus L. - Едра рапица, pane, брюква

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.