BGFlora.eu

 

Geranium brutium Casperr

Geranium brutium Gasparr., Rendic. Acad. Sci. Napoli 1 .(1842) 49; Webb et Ferguson, Fl. Eur. II (1968) 198; G. molle L. var. macropetalum Boiss., Fl. Or. I (1867) 582; G. villosum auct. Ten., Fl. Nap. I (1811) 61 et auct. Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 569, non Mill. — Бруциев здравец

Семейство: Geraniaceae Juss.
Род: Geranium L.
Вид: Geranium brutium Casperr
Българско име: Бруциев здравец
Описание:

Едногодишни или двугодишни, коренът къс, 8—50 см високи растения. Стъблата прави или приповдигащи се, единични или по няколко, разперено късо, гъсто просто и жлезисто влакнести и разпръснато дълго, бяло просто влакнести. Приосновните листа на 4,5 - 16,0 см дълги разперено просто и приседнало жлезисто влакнести дръжки, 1 - 3 см дълги, 1,5 - 5,0 см широки, многобройни, в очертания закръглени, до 1/2 от радиуса си дланевидно наделени на 5 - 7 обратно яйцевидни дяла, всеки от които по-плитко или по-дълбоко наделен на 3 - 4 късо заострени делчета, от двете страни просто бяло и приседнало жлезисто влакнести, обикновено отмиращи след цъфтеж. Прилистниците яйцевидно ланцетни, често лочти до средата врязани, заострени, кожести, светлокафяви, прилегнало просто влакнести. Стъбловите листа на 0,3 - 2,5 см дълги дръжки, горните почти приседнали, 0,7 - 3,0 см дълги, 1,2 - 5,0 см широки, наделени, както и приосновните, последователни, срещуположни. Цветовете по два върху 1,0 – 7,5 см дълги, разперено просто и жлезисто влакнести, пазвени съцветни дръжки; най-долният присъцветен лист по-къс от прилежащата му съцветна дръжка. Прицветниците линейно ланцетни, светлокафяви, прилегнало просто и жлезисто влакнести. Цветните дръжки 0,8 – 3,0 см дълги, разперено гъсто късо и жлезисто влакнести и разпръснато дълго бяло просто влакнести. Чашелистчетата 3 - 6 мм дълги, 1,2 – 2,0 мм широки, ланцетни до обратно яйцевидно ланцетни, късо заострени, по повърхността късо жлезисто и главно по ръба и жилките дълго бяло просто влакнести. Венчелистчетата 7,5 – 11,0 мм широки, два пъти по дълги от чашелистчетата, обратно яйцевидни, на върха 1/3 – 1/4 от дължината си врязани, в основата стеснени в тънко, клиновидно, влакнесто нокътче, светло розово лилави с по-тъмни жилки. Тичинковите дръжки скрити в цвета. Плодните дялове1,3 – 2,0 мм дълги, 1,1 – 1,5 мм широки, кафяви, голи, с напречни ребра и брадавички между тях, с отделящи се след узряване на семената късо просто влакнести, дъговидно извити осили. Семената 1,0 – 1,6 мм дълги, 0,9 -1,3 мм широки, светлокафяви, гладки.


Период на цъфтеж: Цъфти IV – VI, плодоноси V – VII


         Разпространение в България:

По сухи тревисти и каменисти места, в равнините, предпланините и планините. Дунавската равнина, Предбалкан, Западна Стара планина, Тракийска низина, Странджа,  от морското равнище докъм 1000 м надморска височина.


      Общо разпространение: Южна и Югоизточна Европа.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38;Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НРБ”, том VII, БАН, София (1979) 

1. 2. 3. 4.

Geranium brutium 1. Geranium brutium 2. Geranium brutium 3. Geranium brutium 4.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.