BGFlora.eu

 

Geranium divaricatum Ehrh.

Geranium divaricatum Ehrh., Beitr. Naturk. VII (1792) 164; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 570; Webb et Ferguson, Fl. Eur. II (1968) 197 — Разклонен здравец

Семейство: Geraniaceae Juss.
Род: Geranium L.
Вид: Geranium divaricatum Ehrh.
Българско име: Разклонен здравец
Описание:

Едногодишни, коренът слабо развит, 15—60 см високи растения. Стъблата прави, единични или по няколко, често в основата стелещи или приповдигащи се, разклонени, дълго разперено просто и късо жлезисто влакнести. Приосновните листа на 7—25 см дълги, просто влакнести дръжки, 1,5—4,5 см дълги, 3—8 см широки, до 3/4 от радиуса си дланевидно разделени на 3—5 широки, ромбични или закръглени дяла, всеки от които назъбен на тъпи делчета, отгоре равномерно полуприлегнало просто влакнести, отдолу разпръснато, главно по жилките просто влакнести, рано отмиращи. Прилистниците кафяви, ланцетни, заострени, дълго бяло просто влакнести. Стъбловите листа на 1,5— 11,0 см дълги, просто влакнести дръжки, 1,5—4,5 см дълги, 2,5—7,0 см широки, дланевидно разделени и влакнести, както и приосновните, най-долните последователни, останалите срещуположни. Цветовете по два върху 0,5— 4,0 см дълги, смесено късо гъсто жлезисто и разпръснато дълго просто бяло влакнести, пазвени съцветни дръжки, разположени почти по цялата дължина на стъблата, по-къси от присъцветните листа. Прицветниците линейно ланцетни, кафяви, дълго просто влакнести. Цветните дръжки 1—3 см дълги, късо жлезисто влакнести и с дълги разперени прости бели власинки, при плода извити надолу. Чашелистчетата 5—8 мм дълги, 2—3 мм широки, широко ланцетни до яйцевидно ланцетни, с 4—5 жилки, на върха с 0,4—1,5 мм дълго, просто влакнесто осилче, по повърхността смесено, главно по жилките просто и жлезисто влакнести. Венчелистчетата 5—7 мм дълги, 3,0—3,5 мм широки, равни на чашелистчетата, обратно яйцевидни, на върха широко триъгълно вдлъбнати, в основата стеснени в къси, клиновидни, жълтеникави, голи нокътчета, бледорозови, с по-тъмни жилки. Тичинковите дръжки скрити в цвета. Плодните дялове 2—3 мм дълги, 1—2 мм широки, с няколко напречни ребра, късо разпръснато просто влакнести, отделящи се без осили, които остават свързани с централната ос. Семената 1,8—2,5 мм дълги, 1,0—1,8 мм широки, светлокафяви, с почти гладка повърхност.


Период на цъфтеж:

 Цъфти V—VI, плодоноси VI—VII.


         Разпространение в България:

По сухи, тревисти, каменисти и храсталачни, понякога рудерализирани места, в равнините, предпланините и планините. Североизточна България, Предбалкан, Стара планина, Софийски район, Витошки район, Рила, Средни Родопи, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, от морското рав­нище Докъм 1300 м надморска  височина


      Общо разпространение:

Централна и Източна Европа, Кавказ, Централна и Юго-Западна Азия.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НРБ”, том VII, БАН, София (1979)


1. 2. 3. 4. 5.

Geranium divaricatum 1. Geranium divaricatum 2. Geranium divaricatum 3.

Geranium divaricatum 4. Geranium divaricatum 5.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.