BGFlora.eu

 

Geranium lucidum L.

Geranium lucidum L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 682; Boiss.,Fl. Or. I (1867) 884; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 575; Webb et Ferguson, Fl. Eur. II (1968) 198; Exs.: PI. Bulg. Exsicc. № 839 — Блестящ здравец

Семейство: Geraniaceae Juss.
Род: Geranium L.
Вид: Geranium lucidum L.
Българско име: Блестящ здлавец


Описание:

Едногодишни, коренът слабо развит, 10 - 45 см високи растения. Стъблата прави или възходящи, по няколко, голи или в горната част късо къдраво влакнести, зелени, по-късно почервеняващи, блестящи. Приосновните листа на 2 - 13 см дълги голи или късо къдраво просто влакнести дръжки, 0,6 - 3,5 см дълги, 1,0 - 5,5, см широки, в очертания закръглени, на 1/2 от радиуса си наделени на 5 триразделни дяла, рано отмиращи. Прилистниците ландетни, кафяви до червеникави, ципести, голи. Стъбловите листа на 0,8 - 6,5 см дълги голи или къдраво просто влакнести дръжки, 0,8 - 4,0 см дълги, 1,5 - 5,0 см широки, в очертания закръглени, до 2/3 от радиуса си дланевидно разделени на 5 - 7 обратно яйцевидни, обикновено триделни дяла, на върха тъпи, с късо острие, срещуположни, блестящи, отгоре и по ръба с редки, членести, блестящи прости власинки, отдолу често почервеняващи. Цветовете по два върху 0,7 - 5,0 см дълги, късо просто влакнести пазвени съцветни дръжки. Прицветниците ланцетни, кафяви до червеникави, ципести, голи. Цветните дръжки 0,5 - 3,0 см дълги, късо къдраво просто влакнести. Чашелистчетата 5 - 7 мм дълги, 2,5 - 3,5 мм широки, яйцевидно ланцетни, с 0,4 - .1,5 мм дълго осилче, криловидни, с ясно изразен кил и широки напречни бръчки, по време на цъфтеж издути, образуващи конусовидна чашка, от двете страни на кила бяло ципести, към ръба зелени, по повърхността с приседнали жлези. Венчелистчетата 5 - 8 мм дълги, 1,5 - 2,5 мм широки, почти равни на чашелистчетата, продълговато обратно яйцевидни, на върха цели, закръглени, от средата стеснени в дълго, тънко, голо нокътче, розови, рядко бели. Тичинковите дръжки скрити в цвета. Плодните дялове 2,0 - 2,8 мм дълги, 1,0 - 1,7 мм широки, странично сплескани, с 5 надлъжни гребена на върха, които, както и вътрешната страна, късо жлезисто влакнести, с неправилно мрежовидна повърхност в останалата част, с отделящи се след узряване на семената, почти голи, дъговидно извити осили. Семената 1,5 - 2,2 мм дълги, 0,9 - 1,2 мм широки, жълто-кафяви, с гладка повърхност.


Период на цъфтеж: Цъфти IV - VII, плодоноси V - VIII.


         Разпространение в България: По влажни сенчести, храсталачни и каменисти места, в равнините, предпланините и планините. Разпространено, от морското равнище докъм 1500 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

      Общо разпространение: Европа (с изключение на северо-източните ù части), Кавказ, Централна и Югозападна Азия, Северна Африка.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на НРБ”, том VII, БАН, София (1979) 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Geranium lucidum 1. Geranium lucidum 2. Geranium lucidum 3. Geranium lucidum 4. Geranium lucidum 5. Geranium lucidum 6.


 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.