BGFlora.eu

 

Geranium macrorrhizum L. - Обикновен здравец

Geranium macrorrhizum L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 680; Boiss., Fl. Or. I (1867) 871; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 575; Webb et Ferguson, Fl. Eur. II (1968) 195; Exs.;Pl. Bulg. Exsicc. №366, №836 —Обикновен здравец

Семейство: Geraniaceae Juss.
Род: Geranium L.
Вид: Geranium macrorhizum L.
Българско име: Обикновен здравец
Описание:

Многогодишни растения. Коренището силно развито, хоризонтално, покрито с кафяви до кестеняви люсповидни прилистници на приосновните листа, 15—60 (70) см високи растения, със силна, приятна миризма. Стъблата по няколко, повече или по-малко покрити с къси, гъсто разположени и дълги, по-рядко разположени, жлезисти власинки, безлистни или с една двойка срещуположни листа. Приосновните листа на 4—28 см дълги влакнести дръжки, 1,5—6,5 см дълги, 3—12 см широки, многобройни, до 3/4 от радиуса си дланевидно разделени на 5—7 широки, обратно яйцевидни до ромбични, тъпи или заострени дялове, всеки от които по ръба по-плитко или по-дълбоко нарязан на тъпи или заострени, на върха с късо острие делчета. Прилистниците триъгълно ланцетни, кафяви, кожести, гъсто късо жлезисти и тук-там с по- дълги, прости власинки. Стъбловите листа на 0,5—5,0 см дълги влакнести дръжки, «1—4 см дълги, 1,5—5,5 см широки, дланевидно разделени на 5—7 дяла, срещуположни. Всички листа от двете страни с къси, гъсти и дълги, до редки жлезисти и прости власинки. Цветовете във връхни съцветия, по два върху 0,8—5,0 см дълги, жлезисто влакнеста съцветна дръжка. Прицветниците триъгълно ланцетни, червенокафяви, късо жлезисто влакнести. Цветните дръжки 0,5—2,0 см дълги, с къси, гъсти и дълги, по-редки жлезисти власинки. Чашелистчетата 7—9 мм дълги, 3—5 мм широки, елиптично яйцевидни, на върха вдлъбнати, с 2,5—4,0 мм дълго осилче, червеникави, покрити с къси, гъсти и дълги по- разредени главно по ръба и в областта на жилките, жлезисти власинки. Венчелистчетата 10-19 мм дълги, (5,0) 6,5—13,0 мм широки, два пъти по-дълги от чашелистчетата, обратно яйцевидни, целокрайни, постепенно почти от средата стеснени в дълго, клиновидно, голо нокътче, виолетовочервени, по-рядко белезникаворозови. Тичинките едри, с 18— 22 мм дълги тичинкови дръжки, значително превишават дължината на чашката, стърчащи извън цвета. Стълбчето до 40 мм дълго, от което крайната половина незадебеляваща и опадваща преди узряването на плодовете. Плодните дялове 3—4 мм дълги, 1,5—2,0 мм широки, голи, със странични разклонени ребра, достигащи половината или до 3/4 от ширината им, с отделящи се след узряване на семената късо, просто влакнести, дъговидно извити осили. Семената 2,0—2,7 мм дълги, 1,0—1,7 мм широки, червенокафяви, с гладка по­върхност.
Стопанско значение. Култивира се като декоративно, богато на етерични масла, намигащи приложение в парфюмерията растение.

Стопанско значение. Култивира се като декоративно, богато на етерични масла, намигащи приложение в парфюмерията растение.

Изменчивост
var. macrorrhizum. Венчелистчетата 10—15 мм дълги, виолетовочервени. Разпространено в границите на вида.
var. kellereri Stef. et D. Jord., Изв. Бълг. Бот. Друж. IV (1931) 32. Венчелистчетата 16—19 мм дълги, белезникаворозови. Нарядко. Средна Стара планина, Славянка, Западни Родопи.


Период на цъфтеж:

Цъфти IV—VII, плодоноси VI—VIII.


         Разпространение в България:

По влажни, сенчести, тревисти, каменисти и храсталачни места, в предпланините и планините. Предбалкан, Стара планина, Софийски район, Знеполски район, Витошки район, Западни гранични планини, Струмска долина, Беласица, Славянка, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи, от 300 докъм 2500 м надм. в.
Посочва се за Тракийска низина (Ст. Георг., 1889).


      Общо разпространение:

Южна и Източна Европа (Южни и Източни Карпати, Южни Алпи, Апенини, Балкански полуостров).


Защитен статус: 
Видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НРБ”, том VII, БАН, София (1979)   


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Geranium macrorhizum 1. Geranium macrorhizum 2. Geranium macrorhizum 3.Geranium macrorhizum 4.

Geranium macrorhizum 5. Geranium macrorhizum 6. Geranium macrorhizum 7.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.