BGFlora.eu

 

Geranium mole L.

Geranium  molle L., Sp. PI. ed. I (1753) 682;Boiss., Fl. Or. I (1867) 882; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 570; Webb et Ferguson, Fl. Eur. II (1968) 198 — Нежен здравец

Семейство: Geraniaceae Juss.
Род: Geranium L.
Вид: Geranium mole L.
Българско име: Нежен здравец
Описание:

Едно до двугодишни, коренът слабо развит, 10—60 см високи растения. Стъблата еди­нични или по няколко, прави до приповдигащи се, от основата разклонени, гъсто разперено късо просто и жлезисто и разпръснато дълго бяло просто влакнести. Приосновните листа на 3—18 см дълги разперено дълго просто и късо жлезисто влакнести дръжки, 0,8—3,5 см дълги, 1,5—4,5 см широки, в очертания закръглени, 1/2—2/3 от радиуса си дланевидно наделени на 8—9 дяла, от своя страна по-плитко или по-дълбоко разделени на 3—4-делни, повече или по-малко заострени делчета, от двете страни късо просто бяло и приседнало жлезисто влакнести, обикновено след цъфтеж отмиращи. Прилистниците ланцетни, заострени, кожести, светлокафяви, гъсто прилегнало просто бяло влакнести. Стъбловите листа на 0,5—12,0 см дълги разперено дълго просто и късо жлезисто влакнести дръжки, 0,7—2,5 см дълги 1—4 см широки, последователни, наделени и влакнести, както и приосновните, обикновено горните почти приседнали и срещуположни. Цветовете по два върху 0,7—5,5, см дълги, късо просто и жлезисто влакнести пазвени съцветни дръжки, най-долният присъцветен лист по-дълъг от прилежащата му съцветна дръжка. Прицветниците линейно ланцетни, светлокафяви, влакнести. Цветните дръжки 0,5—2,5 см дълги, разперено гъсто, късо, просто и жлезисто влакнести и разпръснато дълго бяло просто влакнести Чашелистчетата 3— 6 мм дълги, 1,2—2,5 мм широки, ланцетни, късо заострени, гъсто късо жлезисто и дълго бяло просто разперено влакнести. Венчелистчетата 3,5—6,0 мм дълги, 2—3 мм широки, равни на чашелистчетата или слабо превишаващи ги, обратно яйцевидни, на върха до 1/3 от дължината си врязани, в основата с тънко клиновидно влакнесто нокътче, розоволилави. Тичинковите дръжки скрити в цвета. Плодните дялове 1,2—2,0 мм дълги, 1,0—1,5 мм широки, кафяви, голи, гъсто напречно наребрени и често с брадавички между тях, с отделящи се след узряване на семената късо просто влакнести, дъговидно извити осили. Семената 1,0—1,5 мм дълги, 0,9—1,3 мм широки, светлока­фяви, с гладка повърхност.


Период на цъфтеж:

Цъфти IV—VII, плодоноси V—VIII.


         Разпространение в България:

По сухи тревисти и каменисти места, в равнините, предпланините и планините. Разпространено, от морското равнище докъм 1000 м надморска височина.


      Общо разпространение:

Европа (с изключение на крайните северни части), Кавказ, Централна и Югозападна Азия, Северна Африка.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НРБ”, том VII, БАН, София (1979)  

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

Geranium mole 1. Geranium mole 2. Geranium mole 3. Geranium mole 4. Geranium mole 5. Geranium mole 6.

Geranium mole 7. Geranium mole 8. Geranium mole 9. Geranium mole 10. Geranium mole 11.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.