BGFlora.eu

 

Geranuim phaeum L. s. l.

Geranium phaeum L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 681; Boiss., Fl. Or. I (1867) 879; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 569; Webb et Ferguson, Fl. Eur. II (1968) 196; Exs.: PI. Bulg. Exsicc. № 367 — Кафяв здравец

Семейство: Geraniaceae Juss.
Род: Geranium L.
Вид: Geranium phaeum L. s. l.
Българско име: Кафяв здравец
Описание:

Многогодишни, коренището късо, хоризонтално, възловато, задебелено, с множество кафяви люсповидни прилистници на приосновните листа, 30—85 см високи растения. Стъблата прави, единични или по няколко, в долната си част дълго просто бяло влакнести, в горната с дълги разпръснати прости и гъсти къси жлезисти власинки. Приосновните листа на 4,5—26,0 см дълги, просто влакнести дръжки, 1,5—6,5 см дълги, 3—11 см широки, в очертания ъгловати, почти до 3/4 от радиуса си дланевидно разделени на 5—7 широки, назъбени дяла, отгоре просто, отдолу просто и жлезисто влакнести; рано отмиращи. Прилистнидите триъгълно яйцевидни до ланцетни, кафяви, просто влакнести. Стъбловите листа на 0,5—10,0 см дълги, влакнести дръжки, 2,0—6,5 см дълги, 3,0—11,5 см широки, наделени и влакнести, както и приосновните, последователни. Цветовете по два върху 1,0—10,5 см дълги, жлезисто и просто влакнести, излизащи от пазвите на листата или по дължината на стъблото съцветни дръжки. Прицветниците ланцетни, кафяви, ципести, просто влакнести. Цретните дръжки 0,7—4,5 см дълги, жлезисто и просто влакнести. Чашелистчетата 4—9 мм дълги, 2,0—3,5 мм широки, елиптично ланцетни, късо заострени, късо просто и жлезисто влакнести с примес от дълги, прости, бели власинки по жилките и по ръба.. Венчелистчетата 7 – 12 мм дълги, 5— 11 мм широки, почти равни на чашелистчетата или слабо превишаващи ги, ромбични, закръглени, целокрайни, вълновидни или с късо връхче, в основата стеснени в късо, триъгълно, влакнесто нокътче, тъмно червенокафяви, по време на цъфтеж, както и чашелистчетата, в нормално положение, рядко само венчелистчетата странично разперени. Тичинковите дръжки скрити в цвета. Плодните дялове 4—6 мм дълги, 1,3—2,5 мм широки, с 2—4 напречно разположени ребра, просто влакнести, със запазващи се след узряване на семената късо просто влакнести, охлювидно завити осили. Семената 2,9— 3,8 мм дълги, 1,1—1,8 мм широки, червенокафяви, с гладка повърхност.


Период на цъфтеж: Цъфти V—VIII, плодоноси VI—IX.


         Разпространение в България:

По влажни и сенчести тревисти, каменисти, храсталачни. и гористи места, в равнините, предпланините и планините. Предбалкан, Стара планина, Со­фийски район, Знеполски район, Витошки район, Рила, Средна гора, Родопи, Тракийска низина, от 100 до 1800 м надморска височина.
Посочва се за Пирин (Урум., 1923; Йорд., 1929).

Забележка. G. peloponnesiacum Boiss. се посочва за България (Ст. Георг., 1889), вероятно вместо G. phaeum L.


      Общо разпространение: Централна и Южна Европа.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НРБ”, том VII, БАН, София (1979) 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

Geranium Phaeum 1. Geranium phaeum 2. Geranium phaeum 3. Geranium phaeum 4. Geranium phaeum 5. Geranium phaeum 6.

Geranium phaeum 7. Geranium phaeum 8. Geranium phaeum 9. Geranium phaeum 10. Geranium phaeum 11.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.