BGFlora.eu

 

Geranium pyrenaicum Burm.

Geranium pyrenaicum Burm. fiL, Spec. Bot. Geran. (1759) 27; Boiss. Fl. Or. I (1867) 880; Hayek, Prodr, Fl. Penins. Balc. I (1925) 570; Webb et Ferguson, Fl. Eur. II (1968) 198; G. pyrenaicum var. dobrogeanum Prod., Bui. Inalte Stud. Agr. Cluj, 6 (1935—1936) 47; Exs.: PI. Bulg. Exsicc. № 838 — Пиринейски здравец

Семейство: Geraniaceae Juss.
Род: Geranium L.
Вид: Geranium pyrenaicum Burm.
Българско име: Пиринейски здравец
Описание:

Многогодишни, коренището късо, хоризонтално, с вертикални корени, 18—120 см високи растения. Стъблата прави или възходящи, по няколко, в горната си част разклонени, с гъсти жлезисти и по-редки дълги бели прости власинки. Приосновните листа на 5,5—40,0 см дълги късо просто и жлезисто влакнести дръжки, 1,5—5,0 см дълги, 2,5—8,0 см широки, многобройни, в очертания закръглени, най-често на 1/2 от радиуса си дланевидно разделени на 5—7 широки, по-дълбоко или по-плитко, тъпо или остро назъбени дялове, рано отмиращи. Прилистниците яйцевидно ланцетни, кафяви, гъсто дълго просто влакнести. Стъбловите листа на 1,5—14,5 см дълги късо просто и жлезисто влакнести дръжки, горните почти приседнали, 1,0—4,5 см дълги, 2,0—7,5 см широки, дланевидно разделени на 3—5 дяла, всеки от които по-плитко или по-дълбоко наделен на триъгълно ланцетни делчета, срещуположни, както и приосновните, от двете страни късо просто и приседнало жлезисто влакнести. Цветовете по два върху 1,0—5,5 см дълги, гъсто късо просто и жлезисто влакнести, връхни или пазвени съцветни дръжки, по-дълги от присъцветните листа. Прицветниците линейно ланцетни, червенокафяви, просто влакнести. Цветните дръжки 0,5—4,0 см дълги, гъсто късо просто и жлезисто влакнести, при плода завити надолу. Чашелистчетата 3—6 мм дълги, 1,5—3,0 мм широки, ланцетни или яйцевидно ланцетни, късо заострени, с 3 жилки, по повърхността гъсто късо просто и жлезисто влакнести. Венчелистчетата 7—10 мм дълги, 4,5—8,0 мм широки, по-дълги от чашелистчетата, обратно яйцевидни, на върха дълбоко врязани, в основата стеснени в късо, с дълги бели власинки клиновидно нокътче, розово- до синьовиолетови. Тичинковите дръжки скрити в цвета. Плодните дялове 2—3 мм дълги, 1,0—1,5 мм широки, гладки, тъмнокафяви, прилегнало гъсто късо просто влакнести, с отделящи се след узряване на семената късо просто и жлезисто влакнести, дъговидно извити осили. Семената 1,8—2,3 мм дълги, 0,8—1,1 мм широки, светлокафяви, с гладка повърхност.


Период на цъфтеж: Цвъфти V—VIII, плодоноси VI—IX.


         Разпространение в България:

По тревисти, каменисти и храсталачни, по-често влажни места, в равнините, предпланините и планините. Разпространено, от морското равнище до към 2000 м надморска височина.


      Общо разпространение:

Южна и Западна Европа, Кавказ, Югозападна Азия, Северозападна Африка.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие.

 
Лекарствено растение: лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НРБ”, том VII, БАН, София (1979) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Geranium pyrenaicum 1. Geranium pyrenaicum 2. Geranium pyrenaicum 3. Geranium pyrenaicum 4.

Geranium pyrenaicum 5. Geranium pyrenaicum 6. Geranium pyrenaicum 7. Geranium pyrenaicum 8.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.