BGFlora.eu

 

Geranium robertianum L.

Geranium robertianum L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 681; Boiss., Fl. Or. I (1867) 883; Hayek, Proclr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 576; Webb et Ferguson, Fl. Eur. II (1968) 198; Exs.: PI. Bulg. Exsicc. № 683 — Зловонен здравец

Семейство: Geraniaceae Juss.
Род: Geranium L.
Вид: Geranium robertianum L.
Българско име: Зловонен здравец
Описание:

Едно до двугодишни коренът по-силно или по-слабо развит, 14—60 см високи расте­ния. Стъблата прави, възходящи до приповдигащи се, обикновено единични, често от основата силно разклонени, гъсто късо просто и дълго, по-рядко разперено жлезисто влакнести, неприятно миришещи растения. Листата дланевидни, с перести дялове, приосновните на 5—22 см, стъбловите на 0,8— 9,0 см дълги просто влакнести дръжки, срещуположни, от двете страни разредено разперено просто влакнести, често червеникави. Прилистниците три­ъгълно ланцетни, червени, дълго просто бяло влакнести. Цветовете по два върху 1—8 см дълги, разперено просто и жлезисто влакнести, пазвени съцветни дръжки, връхно или по дължината на стъблата. Прицветниците ли­нейно ланцетни, червеникавозелени, ципести, просто и жлезисто влакнести. Цветните дръжки 0,2—1,5 см дълги, гъсто разперено късо просто и по-дълго жлезисто влакнести, при плода остават изправени. Чашелистчетата 5—7 мм дълги, 2—3 мм широки, ланцетни или елиптично ланцетни, на върха с 1—3 мм дълго осилче, с тесен ципест ръб, с 3 ясно изразени по-тъмни жилки, просто и жлезисто влакнести, власинките главно по жилките и по ръба с различна дължина, често червеникави. Венчелистчетата 9—16 мм. дълги, 2,5—6,5 мм широки, два пъти по-дълги от чашелистчетата, продълговато обратно яйце­видни, на върха закръглени, целокрайни, в долната си третина изведнаж стеснени в дълго, линейно клиновидно нокътче, бледорозови до виолетови. Тичинковите дръжки скрити в цвета. Плодните дялове 2,5—3,5 мм дълги, 1,0—1,5 мм широки, кафяви с няколко рядко разположени напречни ребра, образуващи едра мрежа, обикновено с къси, бели власинки, по-рядко голи, на върха с две дълги бели влакна, е отделящи се след узряване на семената, разпръснато късо жлезисто влакнести, дъговидно извити осили. Семената 1,9—2,5 мм дълги, 0,8—1,2 мм широки, червенокафяви, с гладка повърхност.

Изменчивост:

var. robertianum. Плодните дялове най-малко към върха късо разперено влакне­сти. Разпространено.
var. glabrinux Petrova et Koz. in Addenda. Плодните дялове голи. Черноморско крайбрежие (Северно), Средна и Западна Стара планина, Софийски район, Витошки район, Струмска долина, Пирин.


Период на цъфтеж: Цъфти IV—X, плодоноси V—XI.


         Разпространение в България:

По тревисти, храсталачни и каменисти, по-често влажни места, в равни­ните, предпланините и планините. Разпространено, от морското равнище до към 2000 м надморска височина.


      Общо разпространение:

Европа (без северните ù части), Азия, Северна Африка, Северна Америка.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: 

„Флора на НРБ”, том VII, БАН, София (1979) 

1. 2. 3. 4.

Geranium robertianum 1. Geranium robertianum 2. Geranium robertianum 3. Geranium robertianum 4.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.