BGFlora.eu

 

Geranium sylvaticum L.

G. sylvaticum L. Sp. PI. ed. 1 (1753) 681; Boiss., Fl. Or. I (1867) 877; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balс. I (1925) 573; Webb et Ferguson, Fl. Eur. II (1968) 195; Exs.: PI. Bulg. Exsicc. № 935 — Горски здравец

Семейство: Geraniaceae Juss.
Род: Geranium L.
Вид: Geranium sylvaticum L.
Българско име: Горски здравец
Описание:

Многогодишни, коренището силно развито, хоризонтално, дебело, покрито с многобройни кафяви люсповидни остатъци от прилистниците на приосновните листа, 25—100 см високи растения. Стъблата обикновено многобройни, прави, в горната част разперено просто влакнести, в долната власинките обърнати на­долу, в горната разперени или целите смесено просто и жлезисто разперено влакнести. Приосновните листа на. 10—40 см дълги, просто влакнести, с обърнати надолу власинки или разперено гъсто жлезисто влакнести дръжки, 3— 8 см дълги, 6—14 см широки, многобройни, в очертания закръглени, до 3/4 от, радиуса си разделени на 5—7 яйцевидно ланцетни или ромбични, най- често допрени или слабо отстоящи един от друг и на свой ред по-плитко или по-дълбоко назъбени дялове, от двете страни .прилегнало просто влакнести. Прилистниците ланцетни, заострени, светлокафяви, кожести, голи или с къси, прилегнали, прости, по-рядко.и жлезисти власинки. Стъбловите листа на 10— 14 см дълги, просто влакнести, с обърнати надолу власинки или разперено гъсто жлезисто влакнести дръжки, 3,5—10,0 см дълги, 6—16 см широки, наделени, както и приосновните, от двете страни просто, влакнести, по-рядко и с приседнали жлези, последователни, горните почти приседнали и срещуположни. Цветовете по два върху 1—8 см дълги, разперено просто и жлезисто влакнести съцветни, дръжки, двуполови или по-рядко еднополови мъжки, значително по-дребни, в рехави връхни или пазвени съцветия. Прицветниците линейно ланцетни, заострени, светлокафяви, влакнести. Цветните дръжки 0,5— 3,0 см дълги, разперено просто и жлезисто влакнести, при цвета и при плода прави. Чашелистчетата 6—10 мм дълги, 2,0—4,5 мм широки, ланцетни до ланцетно елиптични, с 1—3 мм дълго влакнесто осилче, гъсто покрити с дълги, разперени жлезисти власинки. Венчелистчетата 7 – 21 мм дълги, 3,5—15 мм широки, по-дълги от чашелистчетата, обратно яйцевидни, на върха цели или плитко широко вдлъбнати, в основата слабо стеснени в късо, клиновидно, влакнесто осилче, розововиолетови до тъмно червеновиолетови. Тичинковите дръжки скрити в цвета. Плодните дялове 3,5—5,0 мм дълги, 2,3—3,0 мм широки, гладки, прилегнало просто, а в горната част разперено жлезисто влакнести, със запазващи се след узряване на семената, гъсто, късо, просто и разпръснато, дълго, жлезисто влакнести, дъговидно извити осили. Семената 3— 4 мм дълги, 2,0—2,5 мм широки, тъмнокафяви, с финомрежеста повърхност.

Изменчивост
var. sylvaticum. Стъблата в долната си част просто влакнести, с обърнати надолу власинки. Листните дръжки просто влакнести, с обърнати надолу власинки. Разпространено в границите на вида.
var. glanduligerum Petrova et Koz., var. n. in Addenda. Целите стъбла разперено, просто и жлезисто влакнести. Листните дръжки разперено жлезисто влакнести. Витошки район (Верила), Пирин, Рила.
Общо разпространение. Европа, Азия.


Период на цъфтеж: Цъфти VI—VIII, плодоноси VII—IX.


         Разпространение в България:

По тревисти, каменисти, често влажни, сенчести гористи места в планините. Предбалкан, Стара планина, Знеполски район, Витошки район, Западни гранични планини, Беласица, Славянка, Пирин, Рила, Средна гора, Западни и Средни Родопи, от 1000 докъм 2200 м надморска височина.


      Общо разпространение: Европа, Азия.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

 
Източник: „Флора на НРБ”, том VII, БАН, София (1979) 

1.

Geranium sylvaticum 1.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.