BG Flora.eu

Haberlea rhodopensis Friv.

Семейство: Gesneriaceae Dum.

Род: Haberlea Friv.

Вид: Haberlea rhodopensis Friv.

Българско име: Силивряк, Шап

Описание:

Многогодишно растение. Коренището вретеновидно, корените нишковидни. Листата събрани в плътна приосновна розетка, 3—8 см дълги, 2—4 см широки, твърди до месести, обратно яйцевидни до яйцевидно продълговати, на върха слабо заострени до тъпи, в основата постепенно стеснени в плоска, крилата дръжка; едро, кръгло назъбени, отгоре прилегнало влакнести до почти голи, тъмнозелени, слабо лъскави; отдолу, особено по жилките по-гъсто прилегнало четинесто влакнести, светлозелени; по ръба гъсто, повече или по-малко къдраво влакнести. Цветоносните стъбла прости, многобройни, 6—15 см високи, разпръснато влакнести; на върха с 1—5 (9) цвята; под цветовете с два прицветника, 5—10 мм дълги, срещуположни, нишковидни, слабо влакнести. Чашката 5—15 мм дълга, дълбоко 5 - делна, обикновено почти равна на цветната дръжка; чашката и цветните дръжки разпръснато влакнести. Венчето 15—35 мм дълго, бледо синкаво- виолетово, отвътре влакнесто. Кутийката обратно конична, двугнездна, почти равна на чашката.. Семената многобройни, продълговати. 

Изменчивост:

     Забележка. Н. rhodopensis притежава анабиотична сухоиздръжливост до 31 месеца (И. Ганчев, 1950). Typus. 1. Н. rhodopensis Friv. In saxis schistosis umbrosis faucium Akdere m. Balkan supra Kalofer in regione Silva tic а (Friv.) BP ? (n.v.) L е c t o t у p и s. 2. H. ferdinandi-coburgii Urum. In fissuris rupium calcareum ad Lovei leg. a. 1902 (SOM69796 — !).

Var. rhodopensis. Лнстата отгоре прилегнало влакнести. Разпространено в границите на вида.

Var. ferdinandi-coburgii (Urura.) Mark., st. et comb, n.; H. ferdinandi-coburgii Urum., Пер. спис. LXIII (1902) 2; Hayek, I.e. Листата отгоре голи, само по средната жилка с редки власинки. Предбалкан (около Ловеч).

Забележка. Н. rhodopensis притежава анабиотична сухоиздръжливост до 31 месеца (И. Ганчев, 1950).

Typus. 1. Н. rhodopensis Friv. In saxis schistosis umbrosis faucium Akdere m. Balkan supra Kalofer in regione Silva tic а (Friv.) BP ? (n.v.)

L е c t o t у p u s. 2. H. ferdinandi-coburgii Urum. In fissuris rupium calcareum ad Lovei leg. a. 1902 (SOM69796 — !).

Период на цъфтеж: Май - юли

Разпространение в България:

         По силикатни и варовити скални места, най-често в скални пукнатини, предимно в дъбовия и буковия пояс. Предбалкан (покрай р. Осъм край Ловеч), Средна Стара планина, Средни и Източни Родопи, Тракийска низина (край Перущица, Асеновград, Кричим), от 250 докъм 1400 м надморска височина.  

Общо разпространение:

Балкански ендемит. България, Североизточна Гърция (в планините).

Защитен статус:

                            Защитен вид от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3 към чле н 38. Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие            

                            Вписан е в „Червената книга на България”, БАН, КОПС, София, (1984) – категория

рядък вид, Балкански ендемит.

Закон за лечебните растения: http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

 

Източник:

Флора на Република България, т. X, БАН, София, (1995)

"Червена книга на НР България", том 1. БАН, КОПС, София,  (1984)

  снимка 1: Haberlea rhodopensis

  снимка 2: Haberlea rhodopensis

Снимките са направени на 9. май 2002 гадина в околностите на Бачковския манастир,

Местността "Кловията" (Аязмото)

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                            © K. Nanev.


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.