BGFlora.eu

 

Herniaria incana Lam.

H. incana Lam., Encycl. Meth. Bot. Ill (1789) 124; Hayek, Prodr. Fl. Peniris. Balc. I (1924) 172 —Сиво изсипливче

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Herniaria L.
Вид: Herniaria incana Lam.
Българско име: Сиво изсипливче


Описание:

Многогодишно растение. Стъблото в основата вдървеняло, с многобройни стелещи се, тънки, сивозелени, често в долната си част пурпурни, гъсто късо ресничести, 10 - 25 (30) см дълги, малко или много ясно наребрени разклонения. Листата 5 - 18 мм дълги, 1 - 3 мм широки, линейни, линейно елиптични, елиптично обратно яйцевидни, овални, обратно яйцевидни или линейно ланцетни, в основата малко или .много стеснени, на върха клиновидно отсечени или притъпени, малко или много гъсто бяло влакнести, сивозелени. Прилистниците тясно яйцевидни или триъгълни, ципести, по ръба и повърхността ресничести. Цветовете до 2 мм в диаметър, събрани в главести или главесто класовидни съцветия по страничните разклонения, почти приседнали. Прицветниците подобни на прилистниците, но по-дребни. Чашелистчетата 5, яйцевидни, на върха заострени, до 2 мм дълги, гъсто покрити със стърчащи, бели власинки, на върха без дълги четинки, прилегнали към плода. Тичинките 5. Плодът яйцевидно цилиндричен, гол. Семената до 0,8 мм дълги, лещовидни, червенокафяви или кафявочервени, гладки, лъскави.

Изменчивост

1.  Листата линейно елиптични или елиптично обратно яйцевидни ....................................................... var. incana. Разпространено.
1*  Листата с друга форма, обратно яйцевидни, линейно ланцетни или линейни ........................................................................... 2
2.  Цветовете в разклоненията на стъблото 2 - 3 мм дълги, долните стъблови листа обратно яйцевидни, овални, тъпи ........................ . var. latifolia Fenzl in Ledeb., Fl. Ross. II (1844) 161. Черно­морското крайбрежие (Созопол), Струмската долина (Кресна), Тунджанската хълмиста рав­нина (Ямбол).
2* Цветовете в. разклоненията на стъблото 1,5 - 2 мм дълги или липсват, долните стъблови листа линейно ланцетни или линейни . . . var. angustifolia Fenzl in Ledeb., op. c. 1.60; H. besseri Fisch. in Hornem., Hort. Hafn. Suppl. (1819) 127; H incana var. besseri Gürke in Richt., PI. Eur. II (1899) 186. Разпространено.


Период на цъфтеж: Цъфти: V—VIII.


         Разпространение в България: По сухи каменисти и тревисти места. Разпространено, докъм 1500 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:

Централна, Южна и Югоизточна Европа, Средиземноморието, Югозападна Азия.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: - лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967)

 

1. 2. 3. 4.

Herniaria incana 1. Herniaria incana 2. Herniaria incana 3. Herniaria incana 4.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.