BGFlora.eu

 

Hyosciamus niger L.

Hyosciamus niger L., Sp. PL, ed. 1 (1753) 179; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1929) 98; Hawkes, Fl. Eur., Ill (1972) 195 — Черен блян, Обикновена попадийка

Семейство: Solanaceae Juss. 
Род: Hyosciamus L.
Вид: Hyosciamus niger L.
Българско име: Черен блян, Обикновена попадийка


Описание:

Едно- до двугодишно. Растение с неприятна миризма, жлезисто влакнесто, лепкаво. Коренът вертикален, 1,5 - 3,0 см в диаметър, силно разклонен, кореновата шийка задебелена. Стъблата (10-) 16 - 93 (-110) см високи, 4 - 12 мм в диаметър, изправени, прости, по-рядко с единични до няколко разклонения в горната част, с гъсти къси слабо разперени власинки. Приосновните листа на 2,0 -  6,5 см дълги дръжки, образуват розетка; стъбловите на 0,5 - 2,5 см дълги дръжки, горните приседнали, обикновено стъбло обхващащи; петурите 2,5 -  18,5 (-20) см дълги, 1,5 - 13,5 (-19) см широки, яйцевидни до продълговато яйцевидни, към върха стеснени и удължено заострени, в основата клиновидни, често късо низбягащи, плитко или дълбоко неправилно назъбени или нарязани, понякога плитко пересто наделени, по-рядко целокрайни; зъбците или дяловете триъгълни, дълго или късо заострени, тъмнозелени, в младо състояние по двете повърхности с приседнали или на къси дръжки жлезисти и лепкави власинки, по време на цъфтежа жлезисти само по жилките отдолу. Прицветниците на къси дръжки или приседнали, сходни с връхните листа. Цветовете на 2,5 - 7,5 мм дълги дръжки или приседнали, събрани в едностранен клас, първоначално сбити, впоследствие силно раздалечени. Чашката 6 - 20 мм дъл­га, до 10 мм широка, в основата тръбовидна, постепенно звънчевидно разши­ ряваща се, с 10 изпъкнали жилки, гъсто жлезисто влакнеста; зъбците 2 - 7 мм дълги, триъгълни, заострени на върха с късо осилче; при узряването на плода 1,2 - -2,9 (3,5 - 4). см дълга, мехуресто подута в основата. Венчето 1,2 - 4,5 см дълго, до 3,0 см в диаметър, широко, фуниевидно, бледожълто, при отвора на тръбицата виолетово, със или без виолетови жилки, отвън голо, отвътре влакнесто. Тичинките различни по дължина - 3 по-дълги, 2 по-къси; дръжките в основата късо влакнести; прашниците пурпурновиолетови. Яйчникът яйцевиден, слабо странично сплеснат, гол. Стълбчето равно до незначително по- късо от тичинките, в основата късо влакнесто, към близалцето задебелено. Кутийката до 2 пъти по-къса от разрасналата чашка, тясно яйцевидна, в основата разширена и мехуресто подута с закръглено изпъкнало капаче. Семената 1,0 - 1,3 мм дълги, до 1 мм широки, кръгли или бъбрековидни, жълтокафяви, фино брадавичести.

Изменчивост

F. niger. Венчето с мрежа от виолетови жилки. Разпространено.
F. pallidas (Waldst. et Kit. ex Willd.) Reichenb. Fl. Germ. Ехе., II (1831) 338; Hayek, 1. c., H. niger var. pallidas (Waldst. et Kit.) Koch. Syn. (1837) 509; Стоян, Стеф., Фл. Бълг., изд. 1, П (1925) 978; Н. pallidas Waldst. et Kit. ex Willd., Enum. Hort. Berol., 1(1809) 228. Венчето без мрежа от виолетови жилки. Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Струмска долина, Тракийска низина.

Стопанско значение. Отровно и лечебно растение. Богато на алкалоиди (главно хиосциамин, скополамин, атропин) и гликозидите (хиосципикрин, хиосцерин и хиосцизерин). Използва се за галенови прапарати против бронхиална асма, кашлица, язвена болест и за получаване на препарата аерон и др.


Период на цъфтеж: Цъфти VI—VIII; плодоноси VII—VIII (IX).


         Разпространение в България:

По сухи тревисти и рудерализирани места, край огради и пътища като бу­рен. Разпространено, от морското равнище докъм 1200 м надморска височина.(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Евразия. Като подивяло в .Северна Америка и Австралия.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989)


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Hyosciamus niger 1. Hyosciamus niger 2. Hyosciamus niger 3. Hyosciamus niger 4.

Hyosciamus niger 5. Hyosciamus niger 6. Hyosciamus niger 7. Hyosciamus niger 8.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.